Modules/CMS/Upload/48/Nam_2010
  Giải trình các tiêu chuẩn về ứng dụng cntt dự định cập nhật chỉnh sửa
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29763
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29770
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29773
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29775
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29778
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29812
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/CongBao/Attachments/1622
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1206/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29823
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29822
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/CongBao/Attachments/1621
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1094/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29837
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29848
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29867
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29868
  TỈnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29877
  TỈnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29878
  TỈnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29891
  TỈnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29893
  Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29902
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch tập trung xã Lâm Thao, huyện Lương Tài
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29903
  Các Sở: Tư pháp, Tài chính
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29925
  Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, y tế
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29918
  Ỉnh bắc ninh số: 1186/ubnd-nc
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29919
  V/v kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Mỹ thuật
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29920
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6, công trình trụ sở làm việc Huyện ủy Yên Phong
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29928
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29945
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và tư vấn công trình sửa chữa nền, mặt đường ĐH2 (Yên Trung-Đông Phong) thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29955
  Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29953
  Ubnd tỉnh nhận được công văn số 1939/bkhcn-tđC ngày 17 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29951
  Sự kiện Khoa học và Công nghệ năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29950
  Ubnd tỉnh nhận được công văn số 1790/bkhcn-tđC ngày 09 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-ttg của Chính phủ
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29949
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29966
  Giáo dục thpt ngoài công lập
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29963
  Gia đình hạnh phúc
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29961
  Tại phiên họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ubnd tỉnh ngày 19 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29980
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và tư vấn công trình sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước ĐT
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29978
  V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-cp về chính sách việc làm công
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29977
  V/v báo cáo tình hình trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29973
  Thực hiện công văn số 1529/btp-kstt ngày 12/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc chuẩn hóa bộ tthc theo Quyết định số 08/QĐ-ttg của ttg và Nghị quyết 19-2016/nq-cp của cp
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29986
  Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29998
  Không còn nạn đói
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29990
  Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 98/SNgv-vp ngày 20/5/2016 về việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Ngoại vụ với các Sở, ban, ngành của tỉnh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29988
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29987
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30001
  Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30014
  Các Sở, ban, ngành thuộc ubnd tỉnh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30017
  Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30018
  Các Sở: Giao thông vận tải, Công thương
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30029
  Sở Lao động Thương binh và Xã hội
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30028
  V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường trọng điểm thcs nguyễn Cao, huyện Quế Võ
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30023
  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ubnd tỉnh (b/c)
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30056
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu, công trình mạng lưới cấp nước dịch vụ xã Đông Cứu và xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30089
  1. Cho phép ông Ngô Văn Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác quản lý giáo dục mầm non tại thành phố Đà Nẵng
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30088
  TL. chủ TỊCH
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30145
  Bắc Ninh, ngày 07 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30126
  Cho đối tượng người cao tuổi
noidung/tintuc/PublishingImages/filedinhkem/HaiQUan
  Quy đỊnh về kiểm tra, giám sáT, TẠm dừng làm thủ TỤc hải quan đỐi với hàng hóa xuất khẩU, nhập khẩu có YÊu cầu bảo vệ quyền sở HỮu trí tuệ
noidung/thongtinquyhoach/Lists/Thongtinquyhoach/Attachments/249
  Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23158
  TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30198
  Bắc Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30208
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30219
  Kính gửi: các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30225
  Bắc Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30238
  Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30239
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòng (Đã ký) Nguyễn Kim Thành
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30244
  Bắc Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30277
  Bắc Ninh, ngày 16 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30268
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22617
  TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30289
  V/v rà soát kết quả kiểm toán, quyết toán 02 công trình giao thông
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30290
  Bắc Ninh, ngày 17 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20879
  TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30305
  V/v cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong việc giải quyết tthc thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2016 2020
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30310
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30311
  Kính gửi: ubnd thị xã Từ Sơn
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30318
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1566/ubnd-nn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30319
  Bắc Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2016
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/68
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1569/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30321
  V/v thực hiện dự án Đtxd trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20924
  TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30337
  1 Vị trí cột số 107 (VT107) đặt trong dải hành lang cây xanh kcn đại Đồng Hoàn Sơn
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30339
  Trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30340
  Đề án Victoria năm học 2016-2017
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30341
  Cho học sinh tiểu học năm học 2016-2017
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20943
  TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20934
  TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20935
  TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30351
  V/v giải quyết kiến nghị của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc ctcp
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20938
  TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20940
  TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20948
  TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30356
  V/v báo cáo việc bố trí và chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách cntt trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30357
  V/v thực hiện chính sách khen thưởng kháng chiến
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20941
  TỈnh bắc ninh số: 1599/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30359
  Bắc Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20951
  TỈnh bắc ninh số: 1601/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20952
  TỈnh bắc ninh số: 1602/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20953
  TỈnh bắc ninh số: 1603/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20955
  TỈnh bắc ninh số: 1605/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20956
  TỈnh bắc ninh số: 1606/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30373
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1613/ubnd-nn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20959
  TỈnh bắc ninh số: 1613/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20976
  Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20974
  TỈnh bắc ninh số: 1616/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20973
  TỈnh bắc ninh số: 1617/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20971
  TỈnh bắc ninh số: 1619/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20970
  TỈnh bắc ninh số: 1620/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20969
  TỈnh bắc ninh số: 1622/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20968
  TỈnh bắc ninh số: 1623/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30387
  Xét Báo cáo số 100/bc-tnmt ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Hải, địa chỉ Khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20982
  TỈnh bắc ninh số: 1626/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20983
  TỈnh bắc ninh số: 1627/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/77
  Ỉnh bắc ninh số: 1630/QĐ-ubnd
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30393
  Bắc Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20989
  TỈnh bắc ninh số: 1631/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20993
  TỈnh bắc ninh số: 1633/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20994
  TỈnh bắc ninh số: 1634/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20995
  TỈnh bắc ninh số: 1636/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20997
  TỈnh bắc ninh số: 1638/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21000
  TỈnh bắc ninh số: 1641/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21002
  TỈnh bắc ninh số: 1643/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-noidung/uploads/2014/03
  SỔ tay hành hưƠng kỷ niệM 400 NĂm dòng têN ĐẾn việt nam loan báo tin mừNG
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21012
  TỈnh bắc ninh số: 1648/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21011
  TỈnh bắc ninh số: 1649/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21010
  TỈnh bắc ninh số: 1650/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21008
  TỈnh bắc ninh số: 1652/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21006
  TỈnh bắc ninh số: 1653/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21007
  TỈnh bắc ninh số: 1654/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21018
  TỈnh bắc ninh số: 1657/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30430
  Ỉnh bắc ninh số: 1660/ubnd-nc
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21035
  TỈnh bắc ninh số: 1670/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21038
  TỈnh bắc ninh số: 1673/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30455
  Bắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30454
  Bắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30446
  Bắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21063
  TỈnh bắc ninh số: 1693/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30441
  Trịnh Hữu Hùng
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21062
  TỈnh bắc ninh số: 1695/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30466
  Vị trí trạm biến áp 110kv yên Phong 5
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21061
  TỈnh bắc ninh số: 1696/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21060
  TỈnh bắc ninh số: 1697/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21058
  TỈnh bắc ninh số: 1699/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21056
  TỈnh bắc ninh số: 1701/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22596
  TỈnh bắc ninh số: 1708/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22597
  TỈnh bắc ninh số: 1709/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22599
  TỈnh bắc ninh số: 1711/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22615
  TỈnh bắc ninh số: 1716/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22613
  TỈnh bắc ninh số: 1718/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22610
  TỈnh bắc ninh số: 1721/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22608
  TỈnh bắc ninh số: 1723/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30500
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22605
  TỈnh bắc ninh số: 1728/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30502
  Kính gửi: ubnd huyện Tiên Du
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22604
  TỈnh bắc ninh số: 1729/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22622
  TỈnh bắc ninh số: 1732/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22621
  TỈnh bắc ninh số: 1733/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22620
  TỈnh bắc ninh số: 1734/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22625
  TỈnh bắc ninh số: 1738/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30517
  Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30519
  Nâng cấp tl. 277 đoạn Tam Giang Chờ huyệnYên Phong
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30522
  Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30528
  Bắc Ninh, ngày 06 tháng 7 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30531
  V/v lùi thời gian điều tra cầu lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22950
  TỈnh bắc ninh số: 176/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30536
  Bắc Ninh, ngày 07 tháng 7 năm 2016
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/80
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1779/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30560
  Kính gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30566
  Công trình sửa chữa nền, mặt đường ĐT
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30569
  Bắc Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30570
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30574
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1795/ubnd-nn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30575
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1796/ubnd-nn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30578
  V/v sơ kết công tác phòng, chống aids, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30584
  1. Bên mời thầu: ubnd thành phố Bắc Ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30586
  Các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30587
  Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại tờ trình số 308/TTr-skhcn ngày 05 2016 về việc đề nghị tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2016; số 75/cv-nn ngày 30. 6
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30588
  Chủ tịch, các pct ubnd tỉnh (b/c)
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30594
  V/v đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn 2 xã Tân Chi, Nội Duệ huyện Tiên Du, theo hình thức Hợp đồng bt
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30597
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1817/ubnd-nn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30624
  Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30619
  Ban tcd tỉnh (theo dõi, đôn đốc)
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30620
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30621
  TỈnh bắc ninh số: 1842/ubnd-nc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/tintuc/PublishingImages/filedinhkem/HaiQUan
  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-cp ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30629
  Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30630
  Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30632
  Sở Lao động Thương binh và Xã hội
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30634
  V/v nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu nhà ở và các công trình công cộng tại xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30639
  Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30644
  Bắc Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2016
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/85
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1875/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30656
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/86
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1876/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/87
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1877/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28818
  V/v bồi thường gpmb dự án cải tạo nâng cấp tl. 282 đoạn Keo Đông Côi
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30660
  Bắc Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2016
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/88
  Ỉnh bắc ninh số: 1923/QĐ-ubnd
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22996
  TỈnh bắc ninh số: 192/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28835
  Về việc khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho khu công nghiệp Tiên Sơn
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23023
  TỈnh bắc ninh số: 215/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/69
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 2195/ubnd-tđkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/70
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 2196/ubnd-tđkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/71
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 2197/ubnd-tđkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28861
  V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đtxd công trình htkt khu nhà ở tại xã Phù Khê tạo vốn đối ứng dự án cải tạo, nâng cấp ĐT
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23047
  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16. 12. 2002
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23060
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/tintuc/PublishingImages/filedinhkem/HaiQUan
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23096
  TỈnh bắc ninh số: 253/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/tintuc/PublishingImages/filedinhkem/HaiQUan
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23529
  TỈnh bắc ninh số: 271/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30062
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28933
  Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23121
  TỈnh bắc ninh số: 286/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23133
  TỈnh bắc ninh số: 297/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/258
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 297/QĐ-ubnd cộng hòa xă HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23145
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc ninh độc lập Tự do Hạnh phúc
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23147
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/tintuc/PublishingImages/filedinhkem/HaiQUan
  Quy đỊnh chi tiết thủ TỤc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; CẤp và thu hồi mã SỐ nhân viêN ĐẠi lý LÀm thủ TỤc hải quan
  Về việc ban hành quy chế phân tích để phân loại hàng hoá; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28990
  V/v thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23211
  TỈnh bắc ninh số: 349/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23228
  TỈnh bắc ninh số: 362/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23224
  TỈnh bắc ninh số: 366/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23241
  TỈnh bắc ninh số: 373/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23260
  TỈnh bắc ninh số: 387/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23270
  TỈnh bắc ninh số: 390/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23274
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 391/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23277
  TỈnh bắc ninh số: 395/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23287
  TỈnh bắc ninh số: 399/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23291
  TỈnh bắc ninh số: 401/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23296
  TỈnh bắc ninh số: 406/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29080
  Chủ tịch, các pct. Ubnd tỉnh (b/c)
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23316
  TỈnh bắc ninh số: 421/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23334
  TỈnh bắc ninh số: 431/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23333
  TỈnh bắc ninh số: 432/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/23
  Ban gpmb và phát triển quỹ ĐẤT
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23341
  TỈnh bắc ninh số: 438/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29121
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29120
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 6, trường thcs xã Đông Phong, huyện Yên Phong
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29117
  Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23374
  TỈnh bắc ninh số: 450/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/ktxhbn/Lists/2015/Attachments/13
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúc
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23400
  TỈnh bắc ninh số: 473/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29178
  V/v chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dựng Khu chăn nuôi lợn giống dabaco, tại xã Lai Hạ, huyện Lương Tài
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29168
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29169
  Chủ tịch ubnd huyện Thuận Thành
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29170
  Sở Lao động Thương binh và Xã hội
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29173
  Về việc khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng trường mầm non thôn Phù Cầm, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23448
  TỈnh bắc ninh số: 501/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23447
  TỈnh bắc ninh số: 502/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29171
  V/v báo cáo, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà máy sản xuất pallet gỗ Công ty Nam Á, kcn quế Võ
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23445
  TỈnh bắc ninh số: 504/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23444
  TỈnh bắc ninh số: 506/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29187
  Hoa Anh đào và một số hoạt động xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa trên địa bàn tỉnh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/44
  Ban gpmb và phát triển quỹ ĐẤT
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23466
  TỈnh bắc ninh số: 524/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23465
  TỈnh bắc ninh số: 525/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23464
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20903
  TỈnh bắc ninh số: 529/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20904
  TỈnh bắc ninh số: 530/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23486
  TỈnh bắc ninh số: 534/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20927
  TỈnh bắc ninh số: 535/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23496
  TỈnh bắc ninh số: 536/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20925
  TỈnh bắc ninh số: 537/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23494
  TỈnh bắc ninh số: 538/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23493
  TỈnh bắc ninh số: 539/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23541
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23543
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23544
  TỈnh bắc ninh số: 565/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23560
  TỈnh bắc ninh số: 570/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/ktxhbn/Lists/2015/Attachments/15
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúc
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23563
  Căn cứ Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương năm 2015
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23569
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23570
  Về việc cho phép Đoàn thể thao tham gia thi đấu giải Quốc tế tại Thái Lan và Malaysia chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23572
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23586
  TỈnh bắc ninh số: 589/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23582
  TỈnh bắc ninh số: 593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23595
  Về việc thưởng cho các tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua Chính phủ, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29312
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29304
  V/v lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ tại các trục đường chính đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
noidung/ktxhbn/Lists/2015/Attachments/16
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúc
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29362
  V/v khảo sát địa điểm Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại giới thiệu sản phẩm về gỗ và mở rộng nhà máy sản xuất gỗ pallet gỗ, bao bì gỗ Công ty tnhh chế biến gỗ Hải Hậu
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29363
  V/v xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác cát trái phép
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29386
  V/v xây dựng kế hoạch phòng, chống aids và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29384
  Và bảo vệ cây hoa Anh đào
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29493
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29574
  V/v chỉnh trang đô thị thị xã Từ Sơn và bổ sung thiết kế cảnh quan dự án bt đường Lý Thái Tổ
nghean/noidung/vanban/Lists/VanBanDHCuaDP/Attachments/13
  TỔng cục thi hành án dân sự TỈnh nghệ an
birdi_cttt/noidung/De cuong chi tiet 120TC
  ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần trưỜng đẠi học cần thơ
directory noidung  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương