TỈnh bắc ninh số: 570/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 24.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích24.9 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 570/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 18 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/ NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011, số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 36/BC-STC ngày 29/4/2016,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hạng mục hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà, dự án bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, với các nội dung như sau:

- Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- Hạng mục: Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà.

- Địa điểm: Thành phố Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Sở Y tế Bắc Ninh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2000.

- Đơn vị thi công: Công ty cấp thoát nước Bắc Ninh (Nay là Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh).

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1.Nguồn vốn đầu tư:Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn

Dự án được duyệt

CĐT thực hiện

t+TT Tổng cộng

76.468.000.000

1.119.763.000

NSNN và các nguồn

vốn hỗ trợ khác


76.468.000.000

1.119.763.000

2. Chi phí đầu tư:Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư

được quyết toánTổng số

- Xây lắp + thiết bị

- QLDA

- Tư vấn


- Chi khác

1.374.296.000

1.279.585.000

55.200.000

32.051.000

7.460.000


1.119.763.000

1.072.269.000

10.000.000

31.350.000

6.144.000


3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Công trình (HMCT)

thuộc chủ đầu tư quản lýCông trình (HMCT) giao

đơn vị khác quản lý


Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

Tài sản cố định
1.119.763.000
Điều 3. Trách nhiệm của chủ dầu tu và các don vị liên quan.

1.Trách nhiệm của chủ dầu tu: Đuợc phép tất toán nguồn vốn và chi phí dầu tu công trình là:Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản

cố định


Tài sản

lưu động


Chi tiết theo

nguồn vốnBệnh viện Đa khoa

tỉnh Bắc Ninh1.119.763.000NSNN và các nguồn vốn hỗ trợ khác


2. Tình hình công nợ:- Nợ phải thu : 39.106.000 đồng;

+ Ngân sách nhà nước và vốn hỗ trợ khác cấp bổ sung : 39.106.000 đồng;- Nợ phải trả : 39.106.000 đồng;

+ Công ty cấp thoát nước Bắc Ninh (nay là Công ty

TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh) : 34.323.000 đồng;

+ Công ty TNHH kiểm toán ASCO : 3.658.000 đồng;

+ Sở Tài chính : 1.125.000 đồng.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh; bệnh viện Đa khoa tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế;

- Lưu: HCTC, CNXDCB, CVP.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tiến Nhường: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương