TỈnh bắc ninh số: 1697/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 33.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích33.06 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1697/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hạng mục: Xây lắp (phần xây dựng + thiết bị điều hòa không khí và điện nhẹ); Hệ thống PCCC (xây lắp + thiết bị); Phòng chống mối – Dự án bảo trì, cải tạo hạng mục Nhà đa năng

Cung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Cung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh tại tờ trình số 03-TTr/CTTn ngày 27/11/2015; Báo cáo thẩm tra Quyết toán số 266/BC-STC ngày 24/12/2015 của Sở Tài chính về việc thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng hạng mục: Xây lắp (phần xây dựng + thiết bị điều hòa không khí và điện nhẹ); Hệ thống PCCC (xây lắp + thiết bị); Phòng chống mối – Dự án bảo trì, cải tạo hạng mục Nhà đa năng Cung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hạng mục: Xây lắp (phần xây dựng + thiết bị điều hòa không khí và điện nhẹ); Hệ thống PCCC (xây lắp + thiết bị); Phòng chống mối – Dự án bảo trì, cải tạo hạng mục Nhà đa năng Cung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh, với nội dung chủ yếu sau:

- Tên hạng mục: Xây lắp (phần xây dựng + thiết bị điều hòa không khí và điện nhẹ); Hệ thống PCCC (xây lắp + thiết bị); Phòng chống mối

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Cung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh.

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Tổng mức đầu tư: 19.956.025.000 đồng.

- Thời gian thực hiện:

+ Khởi công: Tháng 3/2015

+ Hoàn thành: Tháng 7/2015

- Đơn vị thực hiện:

+ Liên danh Công ty cổ phần Kiến Việt và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Việt Nam;

+ Công ty TNHH đầu tư xây lắp và thương mại DIPA MA;

+ Công ty cổ phần Totokin Việt Nam.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn

Dự án được duyệt

Thực hiện

Tổng cộng

19.956.025.000

18.307.132.000

Ngân sách Nhà nước và các

nguồn vốn khác (nếu có)19.956.025.000

18.307.132.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số

- Xây lắp

- Thiết bị

- Chi khác

- Dự phòng


21.020.915.000

16.582.162.000

626.855.000

1.991.788.000

1.820.110.000


18.307.132.000

15.905.992.000

693.024.000

1.708.116.000

0


3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Công trình (HMCT)

thuộc chủ đầu tư quản lýCông trình (HMCT) giao

đơn vị khác quản lý


Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

Tài sản cố định18.307.132.000

18.307.132.000


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp

nhận tài sảnTài sản

cố định


Tài sản

lưu động


Chi tiết theo

Nguồn vốnCung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh BN

18.307.132.000
Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác (nếu có)

2. Tình hình công nợ:

- Nợ phải thu 3.488.075.000 đồng:

+ Ngân sách nhà nước và các

nguồn vốn khác cấp bổ sung: 3.488.075.000 đồng;

- Nợ phải trả: 3.488.075.000 đồng:

+ Liên danh Công ty cổ phần Kiến Việt

và Công ty CP cơ khí xây dựng Việt Nam: 2.901.272.000 đồng;

+ Công ty cổ phần Totokin Việt Nam: 192.009.000 đồng;

+ Công ty TNHH đầu tư xây lắp và thương mại

DIPM MA: 113.705.000 đồng;

+ Sở Tài chính: 48.493.000 đồng;

+ Sở Xây dựng: 13.688.000 đồng;

+ Công ty CP tư vấn kiến trúc Thăng Long: 6.000.000 đồng;

+ Công ty TNHH xây dựng và tư vấn QT: 28.422.000 đồng;

+ Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư VIC: 13.663.000 đồng;

+ Trung tâm thông tin tư vấn và xúc tiến đầu tư BN: 14.567.000 đồng;

+ Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng: 156.256.000 đồng;Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Cung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;- Lưu: VT, CN.XDCB, CVP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương