Gia đình hạnh phúctải về 8.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.75 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1229/UBND-VX


V/v tham gia Hội thi CLB “Gia đình hạnh phúc” toàn quốc

năm 2016.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 428/SVHTTDL ngày 16/5/2016 về việc xin chủ trương tham gia Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” toàn quốc năm 2016,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập đoàn tham gia Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” toàn quốc năm 2016 theo Kế hoạch tổ chức Hội thi của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian trong quý III/2016.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tham gia Hội thi đạt kết quả, góp phần tuyên truyền xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Về kinh phí thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Sở Tài chính để bố trí kinh phí tham gia Hội thi đảm bảo theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Sở Tài chính;

- Lưu: VT, VX, KTTH, PVP (VX-KTTH), CVP.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Vinh Thanh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương