Bắc Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2016tải về 8.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.69 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số : 1599/UBND-KTTH

V/v chế độ phụ cấp cho Ban thường trực UBĐKCG tỉnh.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2016

Kính gửi :

- Sở Tài chính;

- Sở Nội vụ;

- UBĐK công giáo tỉnh.

Xét công văn số 571/STC-QLNS ngày 10.6.2016 của Sở Tài chính về việc chế độ phụ cấp cho Ban thường trực UBĐK công giáo tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh theo chức năng phối hợp với Sở tài chính, Sở nội vụ xây dựng, đề xuất mức phụ cấp cho Ban thường trực Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định, đề xuất chế độ hỗ trợ phụ cấp cho Ban thường trực Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận :
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh (b/c);- Lưu : VT, KTTH, PVPKTTH, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)

Nguyễn Nhân Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương