TỈnh bắc ninh số: 1643/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.19 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1643/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;

Xét Tờ trình số 497/TTr-SNV ngày 17/12/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đỗ Đức Hùng, chuyên viên Thanh tra Sở Nội vụ vào ngạch Thanh tra viên, mã số 04.025, bậc 2, hệ số 2,67.

Thời gian được tính để xét nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/11/2013.Điều 2. Ông Đỗ Đức Hùng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, chính sách đối với Thanh tra viên theo quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Đỗ Đức Hùng căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC, CVP.CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tử Quỳnh: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương