TỈnh bắc ninh số: 1650/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích8.12 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1650/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung kinh phí.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Quyết định số 513/2014/QĐ-UBND ngày 10.12.2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao chỉ tiêu và dự toán NSNN năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung kinh phí cho Sở Văn hóa thể thao và Du lịch để chỉnh trang Khi lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, số tiền là: 98.000.000 đồng (Chín mươi tám triệu đồng).

Nguồn kinh phí: Từ sự nghiệp văn hóa trong dự toán NS tỉnh năm 2015.Điều 2. Sở Tài chính theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính, Văn hóa thể thao và Du lịch; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;

- Lưu : VT, KTTH, PVPKT, CVP.CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tử Quỳnh: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương