Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trườngtải về 11.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích11.64 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1744/UBND-XDCB


V/v khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp thương mại, khách sạn, dịch vụ thể thao, văn phòng và căn hộ cho thuê tại phường Đại Phúc,

thành phố Bắc Ninh.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày 06 tháng 7 năm 2016
Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;

- Công ty TNHH phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng;

- UBND thành phố Bắc Ninh.

Xét đề nghị của: Công ty TNHH phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng tại tờ trình số 15/2016/TTPH ngày 31/5/2016, UBND thành phố Bắc Ninh tại công văn số 1430/UBND-QLĐT ngày 22/6/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 684/KH-XDCB ngày 23/6/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 711/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/6/2016, Sở Công thương tại công văn số 419/SCT-QLTM ngày 22/6/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 542/SVHTTDL-KHTC ngày 13/6/2016, Sở Xây dựng tại công văn số 137/SXD-QH ngày 01/7/2016, về việc khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp thương mại, khách sạn, dịch vụ thể thao, văn phòng và căn hộ cho thuê tại khu đất phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Công ty TNHH phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng khảo sát địa điểm khu đất thuộc phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, có diện tích khoảng 2,0 ha (có sơ đồ khu đất kèm theo), để lập dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp thương mại, khách sạn, dịch vụ thể thao, văn phòng và căn hộ cho thuê. Yêu cầu UBND thành phố bổ sung khu đất này vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Văn bản này có giá trị trong thời gian 12 tháng để hoàn chỉnh hồ sơ đất đai trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

2. Giao các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Bắc Ninh theo chức năng hướng dẫn thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: KH & ĐT, CTh, VHTT&DL;

- TT Thành ủy, TT.HĐND thành phố Bắc Ninh;

- UBND phường Đại Phúc;

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVP.KTTH;

- Lưu: HCTC, CN.XDCB, NNTN.CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Tử Quỳnh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương