TỈnh bắc ninh số: 421/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 29.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích29.68 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 421/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 97/TTr-SNV ngày 12/4/2016,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 tập thể và 56 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác tham mưu, tổ chức hoạt động UBND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

(có danh sách kèm theo)

Kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể: 2.300.000 đồng; mỗi cá nhân: 1.150.000 đồng.

Tổng số tiền thưởng: 110.400.000 đồng (Một trăm mười triệu, bốn trăm nghìn đồng)Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; các cơ quan đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ (05);

- Lưu: VT, NC, CVP.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Tiến Nhường


DANH SÁCH

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
(Kèm theo Quyết định số: 421/QĐ-UBND ngày 12 tháng 04 năm 2016

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
I. Tập thể (20)

1. Văn phòng UBND tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Công an tỉnh.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

5. Sở Xây dựng.

6. Sở Công thương.

7. Sở Tài Nguyên và Môi trường.

8. Sở Y tế.

9. UBND thành phố Bắc Ninh.

10. UBND thị xã Từ sơn.

11. UBND huyện Tiên Du.

12. UBND huyện Quế Võ.

13. UBND phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh.

14. UBND phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn.

15. UBND thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành.

16. UBND xã Yên Trung, huyện Yên Phong.

17. UBND xã Liên Bão, huyện Tiên Du.

18. UBND xã Châu Phong, huyện Quế Võ.

19. UBND thị trấn Thứa, huyện Lương Tài.

20. UBND xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình.
II. Cá nhân: (56)
1. Ông Nguyễn Quốc Chung, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

2. Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Tài chính.

3. Ông Vũ Đức Quyết, Giám đốc Sở Công thương.

4. Ông Cao Văn Hà, Giám đốc Sở Xây dựng.

5. Bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế.

6. Ông Nguyễn Xuân Khi, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

7. Ông Trịnh Hữu Hùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

8. Ông Nguyễn Văn Hồng, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn.

9. Ông Đỗ Quang Vui, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và

Xã hội.

10. Ông Nghi Quang Toán, Chủ tịch Liên minh các HTX tỉnh.11. Ông Nguyễn Khắc Khoát, Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

12. Ông Mai Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

13. Ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

14. Ông Trịnh Văn Điền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

15. Ông Nguyễn Văn Hào, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

16. Ông Lưu Bảo Trung, Giám đốc Quỹ phát triển đất.

17. Ông Bùi Hoàng Mai, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh.

18. Ông Ngô Lương Pha, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

19. Ông Ngô Chí Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

20. Bà Đoàn Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp.

21. Ông Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

22. Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hoá,

Thể thao và Du lịch.

23. Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chánh thanh tra tỉnh.

24. Ông Nguyễn Quốc Liêm, nguyên Chủ tịch UBND thành

phố Bắc Ninh.

25. Ông Nguyễn Văn Quỹ, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn.

26. Ông Nguyễn Văn Bang, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong.

27. Ông Nguyễn Minh Hải, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Du.

28. Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành.

29. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Võ.

30. Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài.

31. Ông Trịnh Đình Quỹ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND

huyện Gia Bình.

32. Ông Đoàn Anh Tuấn, Chuyên viên Nông nghiệp tài nguyên,

Văn phòng UBND tỉnh.

33. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Trường phòng Tổ chức chính quyền,

Sở Nội vụ.

34. Ông Nguyễn Chí Dũng, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện

Gia Bình.

35. Ông Nguyễn Chí Sớm, Chủ tịch UBND thị trấn Gia Bình.

36. Ông Lê Công Dũng, Chủ tịch UBND xã Bình Dương, huyện

Gia Bình.

37. Bà Nguyễn Thị Bình, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Từ Sơn.

38. Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Phù chẩn, thị xã Từ Sơn.39. Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Đồng Nguyên,

thị xã Từ Sơn.

40. Ông Trương Hữu Bình, nguyên Chuyên viên Văn phòng HĐND –

UBND huyện Thuận Thành.

41. Ông Vũ Quang Độ, Chủ tịch UBND xã Mão Điền, huyện

Thuận Thành.

42. Ông, Dương Xuân Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Hồ, huyện

Thuận Thành.

43. Ông Trần Phong, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Yên Phong.

44. Ông Nguyễn Văn Sự, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Yên Trung, huyện Yên Phong.

45. Ông Nguyễn Huy Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn

Chờ, huyện Yên Phong.

46. Ông Nguyễn Gia Huy, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Tiên Du.


47. Ông Đỗ Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Tân Chi, huyện Tiên Du.

48. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Liên Bão, huyện Tiên Du.

49. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Đại Xuân, huyện Quế Võ.

50. Ông Nguyễn Công Kiên, Chủ tịch UBND xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ.

51. Bà Vũ Thị Nhung, Cán bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện

Lương Tài.

52. Ông Nguyễn Văn Dần, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, huyện

Lương Tài.

53. Ông Đỗ Hải Long, Chủ tịch UBND xã Lâm Thao, huyện Lương Tài.

54. Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh, thành

phố Bắc Ninh.

55. Ông Nguyễn Tiến Lợi, Bí thư Đảng ủy phường Khắc Niệm, thành

phố Bắc Ninh.

56. Ông Nguyễn Văn Bắc, Thanh tra viên, Thanh tra thành phố Bắc Ninh./.

: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương