V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-cp về chính sách việc làm côngtải về 8.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.34 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1242/UBND-VX


V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP về chính sách việc làm công.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 24 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhận được văn bản số 1701/LĐTBXH-VL ngày 18/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP về chính sách việc làm công.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, góp ý vào dự thảo Thông tư; văn bản góp ý gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Việc làm, lô D25 ngõ 8B phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, email: hong.hanh264@gmail.com) và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/6/2016 (có dự thảo Thông tư kèm theo)./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh phụ trách văn xã (b/c);

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP, T 14.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Vinh Thanh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương