Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1613/ubnd-nn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.05 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH


Số: 1613/UBND-NNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2016

V/v hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ trang trại theo Quyết định 318/2014/QĐ-UBND.
Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Tài chính;

- Hội Làm vườn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 790/SNN-KHTC ngày 17/6/2016 về việc xem xét và thẩm định các nội dung bổ sung các trang trại đề nghị được hỗ trợ theo Quyết định 318/2014/QĐ-UBND,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Hội Làm vườn chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, hướng dẫn 02 trang trại của bà Hà Thị Thu Hà và ông Nguyễn Duy Kiếm (Mô hình vườn mẫu trình diễn cây ăn quả chất lượng cao, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP) lập dự án, trong đó nêu rõ: tổng mức đầu tư dự kiến, các căn cứ pháp lý có liên quan, luận chứng kinh tế kỹ thuật … trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt mức hỗ trợ./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);- Lưu: VT, NN, PVP NN, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương