TỈnh bắc ninh số: 1734/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 31.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích31.09 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1734/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/ NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 264/BC-STC ngày 24/12/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hạng mục nhà hiệu bộ, hành lang cầu và các hạng mục còn lại, công trình trường mầm non thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, với các nội dung như sau:

- Tên công trình: Trường mầm non thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn.

- Hạng mục: Nhà hiệu bộ, hành lang cầu và các hạng mục còn lại.

- Địa điểm xây dựng: Xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn.

- Chủ đầu tư: UBND xã Tam Sơn.

- Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2011 - 2014.

- Đơn vị thực hiện: Công ty xây dựng Hương Giang.

Điều 2. Kết quả đầu tư:


  1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn

Dự án được duyệt

CĐT thực hiện

Tổng cộng

11.658.199.000

3.445.705.700

Ngân sách xã và các nguồn

vốn khác (nếu có)11.658.199.000

3.445.705.700

2. Chi phí đầu tư:Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số

- Xây lắp

- QLDA

- Tư vấn


- Chi khác

3.535.250.598

3.181.236.000

80.740.536

201.640.396

71.633.666


3.313.332.000

3.035.565.000

79.442.000

189.239.000

9.086.000


3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Công trình (HMCT)

thuộc chủ đầu tư quản lýCông trình (HMCT) giao

đơn vị khác quản lý


Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

Tài sản cố định3.313.332.000
Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1.Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp

nhận tài sảnTài sản

cố định


Tài sản

lưu động


Chi tiết theo nguồn vốn

UBND xã Tam Sơn

3.313.332.000
Ngân sách xã và các nguồn vốn khác (nếu có)

2. Tình hình công nợ:

- Nợ phải thu : 1.259.332.000 đồng;

+ Ngân sách xã và các nguồn vốn khác (nếu có)

cấp bổ sung : 1.259.332.000 đồng;

- Nợ phải trả : 1.259.332.000 đồng;

+ Công ty xây dựng Hương Giang :981.565.000 đồng;

+ Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Ninh:85.326.000 đồng;

+ Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Nam Khánh: 11.387.000 đồng;

+ Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hà Tiến : 2.200.000 đồng;

+ Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng H.A.C: 79.442.000 đồng;

+ Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng A.T.H : 85.935.000 đồng.

+ UBND xã Tam Sơn : 4.391.000 đồng;

+ Sở Tài chính : 9.086.000 đồng.Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND xã Tam Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;- Lưu: HCTC, CNXDCB, CVP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương