TỈnh bắc ninh số: 395/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 32.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích32.92 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 395/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 85/TTr-SNV ngày 29/3/2016,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 70 tập thể, 08 gia đình và 11 cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2011 - 2015 (Có danh sách kèm theo).

Kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể, gia đình: 2.300.000 đồng; mỗi cá nhân: 1.150.000 đồng.

Tổng số tiền thưởng: 192.050.000 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ (05);

- Lưu: VT, NC, CVP.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường

DANH SÁCH

Các tập thể, gia đình, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
(Kèm theo Quyết định số: 395/QĐ-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2016

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
I. Tập thể (70):

1. Làng Ngọc Tỉnh, xã lãng Ngâm, huyện Gia Bình

2. Làng Ngô Cương, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình.

3. Làng Lê Lợi, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình.

4. Làng Nhân Hữu, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình.

5. Làng Thọ Ninh, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình.

6. Làng Gốm, xã Cao Đức, huyện Gia Bình.

7. Làng Đình Than, xã Cao Đức, huyện Gia Bình.

8. Làng Ấp Dừa, xã Trung Chính, huyện Lương Tài.

9. Làng Thanh Dương, xã Trung Chính, huyện Lương Tài.

10. Làng Trình Khê, xã Trung Chính, huyện Lương Tài.

11. Làng Mỹ Duệ, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài.

12. Làng Phương Thanh, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài..

13. Làng Nguyệt Cầu, xã Tam Giang, huyện Yên Phong.

14. Làng Bình An, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong.

15. Làng Đông Bích, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong.

16. Làng Thủ Công, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ.

17. Làng Đoàn Kết, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ.

18. Làng Thị Thôn, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ.

19. Làng Ngọc Tỉnh, xã Song Liễu, huyện Thuận Thành.

20. Khu phố Đông Côi, Thị Trấn Hồ, huyện Thuận Thành

21. Làng Quán Tranh, xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành.

22. LàngYên Ngô, xã An Bình, huyện Thuận Thành.

23. Làng Chợ, xã An Bình, huyện Thuận Thành.

24. Làng Đường, xã An Bình, huyện Thuận Thành.

25. Làng Bình Cầu, xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành.

26. Làng Ngọ Xá, xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành.

27. Làng Đại Tự, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành.

28. Làng Tú Pháp, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành.

29. Làng Lạc Hoài, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành.

30. Làng Đồng Văn, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành.

31. Làng Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành.

32. Làng Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du.

33. Làng Kim Bảng, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn.

34. Khu phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn.

35. Khu phố Xuân Thụ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn.

36. Khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn.

37. Khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn.

38. Khu phố Bính Hạ, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn.

39. Khu phố Thượng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.

40. Khu phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.

41. Khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.

42. Khu phố Ao Sen, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.

43. Khu phố Cao Lâm, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.

44. Khu phố Trầm, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.

45. Khu phố Y Na, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

46. Khu phố 5, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh.

47. Khu phố 8, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh.

48. Khu phố Ninh Xá 1, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh.

49. Khu phố Ninh Xá 2, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh.

50. Khu phố Ninh Xá 3, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh.

51. Khu phố Mới, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh.

52. Khu phố Nguyễn Trãi, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh.

53. Khu phố 2, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

54. Khu phố 2, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.

55. Khu phố 8, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.

56. Khu phố Công Binh, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh.

57. Khu phố Suối Hoa, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh.

58. Làng Xuân Đồng, xã Hoà Long, thành phố Bắc Ninh.

59. Khu phố 2, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh.

60. Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

61. Ban Gia đình xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh.

62. Ban Tuyên giáo, Liên đoàn Lao động tỉnh.

63. Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh.

64. Nhân dân và cán bộ xã Lai Hạ, huyện Lương Tài.

65. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Từ Sơn.

66. Chi hội Cựu chiến binh, thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du.

67. Nhân dân và cán bộ xã Tam Đa, huyện Yên Phong.

68. Nhân dân và cán bộ xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành.

69. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc Ninh.

70. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Võ

II. Gia đình (08):

1. Gia đình ông Phạm Văn Huy, thôn Đạo Sử, Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài.

2. Gia đình ông Nguyễn Như Tạo, thôn Quế Ổ, xã Chi Lăng, huyện Quế Võ.

3. Gia đình ông Nguyễn Văn Hiến, thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình.

4. Gia đình bà Nguyễn Thị Tịnh, khu phố Y Na, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

5. Gia đình ông Dương Xuân Hiền, thôn Đức Hiệp, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành.

6. Gia đình bà Kiều Thị Then, thôn Yên Tân, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong.

7. Gia đình ông Nguyễn Công Nhượng, khu phố Xuân Đài, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.

8. Gia đình bà Nguyễn Thị Năm, thôn Rền, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du.

III. Cá nhân (11):

1. Ông Nguyễn Văn Ảnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Bà Nguyễn Thị Nhanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

3. Ông Nguyễn Văn Định, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Gia Bình.

4. Ông Trần Đức Quyết, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Từ Sơn.

5. Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh.

6. Ông Nguyễn Văn Đại, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp.

7. Ông Nguyễn Đức Trác, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, huyện Lương Tài.

8. Bà Đoàn Thị Luyến, Chuyên viên Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh.

9. Ông Nguyễn Công Kiên, Chủ tịch UBND xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ.

10. Ông Nguyễn Quý Hiền, Cán bộ Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Yên Phong.

11.Ông Nguyễn Đức Tiến, cán bộ Văn hóa - Xã hội, thị trấn Lim, huyện Tiên Du./.

: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương