TỈnh bắc ninh số: 473/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.59 Kb.
#21588

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 473/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị với Công ty TNHH MTV Môi trường và CTĐT Bắc Ninh năm 2016
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16.10.2013 của Chính phủ về việc sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20.3.2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Quyết định số 513/2014/QĐ-UBND ngày 10.12.2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh v/v giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị với Công ty TNHH MTV Môi trường và CTĐT Bắc Ninh năm 2016, giá dự toán là 90.028 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Các sản phẩm, dịch vụ có đơn giá, số tiền: 62.978 triệu đồng. (đã bao gồm thuế VAT)

2. Các sản phẩm, dịch vụ không có đơn giá: 16.777 triệu đồng.

3. Tiền điện chiếu sáng công cộng: 10.273 triệu đồng.

4. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương: 2.770 triệu đồng.

5. Mức trợ giá từ ngân sách thành phố: 87.258 triệu đồng.Tổ chức thực hiện.

1. Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất cung ứng dịch vụ đô thị của Công ty TNHH MTV Môi trường và CTĐT Bắc Ninh theo các quy định của pháp luật.

2. UBND thành phố Bắc Ninh có trách nhiệm cân đối ngân sách; thực hiện ký hợp đồng đặt hàng; kiểm tra, giám sát thực hiện hợp đồng; nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí theo các quy định hiện hành.

3. Công ty TNHH MTV Môi trường và CTĐT Bắc Ninh có trách nhiệm thực hiện tốt hợp đồng đặt hàng, đảm bảo chất lượng các sản phẩm dịch vụ; sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.Điều 2. Sở Tài chính phối hợp với UBND thành phố Bắc Ninh và các ngành có liên quan thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí đối với sản phẩm dịch vụ công ích theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; UBND thành phố Bắc Ninh; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và Công ty TNHH MTV Môi trường và CTĐT Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;- Lưu : VT, KTTH, PVPTH, CVP, TH.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu ThànhКаталог: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 12.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương