Vị trí trạm biến áp 110kv yên Phong 5tải về 7.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích7.55 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số:1695/UBND-XDCB

V/v thỏa thuận hướng tuyến đường dây và

vị trí trạm biến áp 110KV Yên Phong 5.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2016

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường;

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;

- Công ty Điện lực Bắc Ninh;

- UBND huyện Yên Phong.

UBND tỉnh nhận được công văn số 1069/PCBN-P10 ngày 28.6.2016 của Công ty Điện lực Bắc Ninh về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp 110KV Yên Phong 5.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Ninh và các Sở, ngành liên quan; UBND huyện Yên Phong xem xét, thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp 110KV Yên Phong 5 (Công ty điện lực Bắc Ninh chuẩn bị hồ sơ và dự kiến vị trí đặt trạm biến áp gửi Sở Xây dựng); báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định trước ngày 06 tháng 7 năm 2016.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);

- VP UBND tỉnh: CVP, P.CVP CN.XDCB, KT-TH;- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương