Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninhtải về 7.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích7.65 Kb.
#3064

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1047/UBND-NC


V/v tình hình thực hiện Hướng dẫn số 169/HD-VTLTNN ngày 10/3/2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 05 tháng 05 năm 2016
Kính gửi:

Sở Nội vụ.

Thực hiện Công văn số 344/VTLTNN-TTTH ngày 26/4/2016 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ về việc đánh giá tình hình thực hiện Hướng dẫn số 169/HD-VTLTNN ngày 10/3/2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nội vụ nghiên cứu, tham gia ý kiến đánh giá về tình hình thực hiện Hướng dẫn số 169/HD-VTLTNN ngày 10/3/2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Ý kiến đánh giá gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 15/5/2016, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (đính kèm theo tài liệu có liên quan)./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (b/c);- Lưu: HC, NC, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Trịnh Hữu Hùng


tải về 7.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương