Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninhtải về 8.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích8.8 Kb.
#3610

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1094/UBND-NC


V/v giải quyết đơn

của bà Nguyễn Thị Thi,

xã Minh Đạo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 10 tháng 05 năm 2016
Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;

- Sở Tài nguyên & Môi trường;

- Sở Xây dựng;

- UBND huyện Tiên Du.


Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhận được Công văn số 521/BTCDTW-TD1 ngày 12.4.2016 của Ban Tiếp công dân Trung ương chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thi, ông Đoàn Xuân Tuyến, ông Đoàn Phú Giang, thôn Tử Nê, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, đề nghị cấp thẩm quyền xem xét cấp đất di dân ra khỏi vùng sạt lở cho gia đình các ông, bà. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện Tiên Du, kiểm tra xem xét, đề xuất biện pháp giải quyết, trả lời công dân, báo cáo Ban Tiếp công dân Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh đúng luật (đính kèm theo Công văn 521/BTCDTW-TD1 và đơn của công dân)./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Ban TCD Trung ương (b/c);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Ban TCD tỉnh (đôn đốc);

- Bà Nguyễn Thị Thi đại diện (để biết);

- Lưu: HC, NC, NN.TN, CVP.TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Trịnh Hữu Hùng


tải về 8.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương