Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninhtải về 7.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích7.85 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1050/UBND-XDCB


V/v kế hoạch và kinh phí thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả năm 2016.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 05 tháng 05 năm 2016
Kính gửi:

- Sở Công thương;

- Sở Tài chính.

Xét đề nghị của Sở Công thương tại công văn số 203/SCT-KHTC ngày 06.4.2016 về việc phê duyệt kế hoạch, kinh phí chương trình tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn năm 2016;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát danh mục các nội dung được phép chi từ ngân sách nhà nước trong Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2016 đảm bảo phù hợp với Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 04.11.2015; Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BTC-BCT-BKHĐT và các quy định hiện hành; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10.5.2016.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH, PVP KTTH, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Nguyễn Nhân Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương