Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninhtải về 7.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích7.76 Kb.
#3039

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1045/UBND-TNMT


V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Bình, trú tại thôn Dương Sơn, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 05 tháng 05 năm 2016
Kính gửi:

UBND thị xã Từ Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh nhận được công văn số 401-CV/ND ngày 22/4/2016 của Báo Nhân dân chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Bình, trú tại thôn Dương Sơn, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, khiếu nại việc thu hồi, bồi thường hỗ trợ đường TL295 đoạn qua xã Tam Sơn đối với các hộ chưa hợp lý.

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND thị xã Từ Sơn xem xét, giải quyết theo nội dung đơn và trả lời công dân; báo cáo kết quả về Báo Nhân dân và UBND tỉnh theo quy định (có công văn và đơn gửi kèm theo)./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (B/c);

- Báo Nhân dân;

- Ban Tiếp công dân (Đôn đốc);- Lưu: VT, NC, TNMT, PVPTN, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Mầu Quang Thắng


tải về 7.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương