SỞ y tế Số 773/QĐ syt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 34.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích34.94 Kb.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ Y TẾ


Số 773/QĐ - SYT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 11 năm 2014QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác dược cuối năm 2014GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Sở Y tế Vĩnh Phúc;

Căn cứ Công văn số 17037/QLD-VP ngày 01/10/2014 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế V/v Hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2014;

Căn cứ Công văn số 1106/SYT-NVD ngày 16/10/2014 của Sở Y tế về việc hướng dẫn tự kiểm tra công tác dược, mỹ phẩm năm 2014;

Theo đề nghị của trưởng phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế,QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác dược cuối năm 2014, gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông Trần Văn Chung, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược: Trưởng đoàn.

2. Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, CV phòng Nghiệp vụ Dược: Thư ký.

3. Ông Ngô Hữu Vỵ, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế: Thành viên.

4. Ông Nguyễn Đắc Ca, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y: Thành viên.

5. Bà Hoàng Thị Thu Thủy, CV phòng Nghiệp vụ Dược: Thành viên.Điều 2. Đối tượng, nội dung và thời gian kiểm tra:

1. Đối tượng kiểm tra là các cơ sở khám chữa bệnh; trung tâm kiểm nghiệm; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh

(Chi tiết tại danh sách kèm theo Quyết định này)

2. Nội dung kiểm tra:

- Theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 1106/SYT-NVD ngày 16/10/2014 của Sở Y tế Vĩnh Phúc.

- Việc thực hiện các quy chế chuyên môn, các quy định của nhà nước về dược và mỹ phẩm.

3. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 13 tháng 11 năm 2014 đến ngày 20 tháng 12 năm 2014. Thời gian kiểm tra cụ thể của từng đơn vị sẽ được Đoàn kiểm tra thông báo trực tiếp trước ngày kiểm tra.

Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ:

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác dược, mỹ phẩm của các cơ sở y tế, trung tâm kiểm nghiệm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm.

- Tổng hợp kết quả kiểm tra, chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong công tác dược năm 2014; đưa ra kiến nghị, đề xuất và phương hướng hoạt động cho năm 2015 báo cáo với lãnh đạo Sở, UBND tỉnh và Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng; trưởng các phòng chức năng Sở Y tế; Giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh; Giám đốc, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như điều 3;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Lưu VT, NVD.
GIÁM ĐỐC


(Đã ký)

Đỗ Văn Doanh


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KIỂM TRA CÔNG TÁC DƯỢC CUỐI NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 773/QĐ - SYT ngày 07/11/2014 của Giám đốc Sở Y tế)
STT

Tên đơn vị

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

2

Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên

3

Bệnh viện Sản nhi

4

Bệnh viện Y học cổ truyền

5

Bệnh viện Điều dưỡng PHCN

6

Bệnh viện Tâm thẩn

7

Trung tâm y tế TP Vĩnh Yên

8

Trung tâm y tế thị xã Phúc Yên

9

Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên

10

Trung tâm y tế huyện Tam Đảo

11

Trung tâm y tế huyện Tam Dương

12

Trung tâm y tế huyện Yên Lạc

13

Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường

14

Trung tâm y tế huyện Lập Thạch

15

Trung tâm y tế huyện Sông Lô

16

Trung tâm kiểm nghiệm

17

Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hải Nga

18

Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Vĩnh Lạc

19

Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Sinh Hậu

20

Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Liên Long

21

Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Ngọc Thiện

22

Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hạnh Nghị

23

Công ty cổ phần thương mại An Phú

24

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Tâm

25

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

26

Công ty cổ phần dược phẩm Nguyệt Quang

27

Công ty cổ phần dược phẩm Anh Tuệ

28

Công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Marado

29

Chi nhánh của các Công ty SX, KD thuốc trên địa bàn tỉnh

30

Các cơ sở bán lẻ thuốc

(Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc)
Yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra, đánh giá trước các nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 1106/SYT-NVD ngày 16/10/2014 của Sở Y tế, bằng văn bản và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra để báo cáo với Đoàn.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương