noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29763
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29770
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29773
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29775
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29778
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29812
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29823
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29822
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/38
  SỞ y tế Số 773/QĐ syt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29837
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29848
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29867
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29868
  TỈnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29877
  TỈnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29878
  TỈnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29891
  TỈnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29893
  Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29902
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch tập trung xã Lâm Thao, huyện Lương Tài
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29903
  Các Sở: Tư pháp, Tài chính
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29925
  Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, y tế
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29918
  Ỉnh bắc ninh số: 1186/ubnd-nc
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29919
  V/v kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Mỹ thuật
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29920
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6, công trình trụ sở làm việc Huyện ủy Yên Phong
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29928
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29945
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và tư vấn công trình sửa chữa nền, mặt đường ĐH2 (Yên Trung-Đông Phong) thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29955
  Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29953
  Ubnd tỉnh nhận được công văn số 1939/bkhcn-tđC ngày 17 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29951
  Sự kiện Khoa học và Công nghệ năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29950
  Ubnd tỉnh nhận được công văn số 1790/bkhcn-tđC ngày 09 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-ttg của Chính phủ
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29949
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29966
  Giáo dục thpt ngoài công lập
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29963
  Gia đình hạnh phúc
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29961
  Tại phiên họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ubnd tỉnh ngày 19 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29980
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và tư vấn công trình sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước ĐT
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29978
  V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-cp về chính sách việc làm công
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29977
  V/v báo cáo tình hình trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29973
  Thực hiện công văn số 1529/btp-kstt ngày 12/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc chuẩn hóa bộ tthc theo Quyết định số 08/QĐ-ttg của ttg và Nghị quyết 19-2016/nq-cp của cp
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29986
  Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29998
  Không còn nạn đói
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29990
  Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 98/SNgv-vp ngày 20/5/2016 về việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Ngoại vụ với các Sở, ban, ngành của tỉnh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29988
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29987
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30001
  Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30014
  Các Sở, ban, ngành thuộc ubnd tỉnh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30017
  Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30018
  Các Sở: Giao thông vận tải, Công thương
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30029
  Sở Lao động Thương binh và Xã hội
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30028
  V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường trọng điểm thcs nguyễn Cao, huyện Quế Võ
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30023
  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ubnd tỉnh (b/c)
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30056
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu, công trình mạng lưới cấp nước dịch vụ xã Đông Cứu và xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30089
  1. Cho phép ông Ngô Văn Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác quản lý giáo dục mầm non tại thành phố Đà Nẵng
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30088
  TL. chủ TỊCH
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30145
  Bắc Ninh, ngày 07 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30126
  Cho đối tượng người cao tuổi
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30198
  Bắc Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30208
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30219
  Kính gửi: các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30225
  Bắc Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30238
  Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30239
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòng (Đã ký) Nguyễn Kim Thành
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30244
  Bắc Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30277
  Bắc Ninh, ngày 16 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30268
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30289
  V/v rà soát kết quả kiểm toán, quyết toán 02 công trình giao thông
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30290
  Bắc Ninh, ngày 17 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30305
  V/v cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong việc giải quyết tthc thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2016 2020
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30310
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30311
  Kính gửi: ubnd thị xã Từ Sơn
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30318
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1566/ubnd-nn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30319
  Bắc Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30321
  V/v thực hiện dự án Đtxd trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30337
  1 Vị trí cột số 107 (VT107) đặt trong dải hành lang cây xanh kcn đại Đồng Hoàn Sơn
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30339
  Trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30340
  Đề án Victoria năm học 2016-2017
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30341
  Cho học sinh tiểu học năm học 2016-2017
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30351
  V/v giải quyết kiến nghị của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc ctcp
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30356
  V/v báo cáo việc bố trí và chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách cntt trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30357
  V/v thực hiện chính sách khen thưởng kháng chiến
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30359
  Bắc Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30373
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1613/ubnd-nn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30387
  Xét Báo cáo số 100/bc-tnmt ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Hải, địa chỉ Khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/173
  SỞ y tế Số: 508/syt-tccb v/v tham gia ý kiến về mô hình tổ chức y tế tuyến huyện CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30393
  Bắc Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30430
  Ỉnh bắc ninh số: 1660/ubnd-nc
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30455
  Bắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30454
  Bắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30446
  Bắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30441
  Trịnh Hữu Hùng
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30466
  Vị trí trạm biến áp 110kv yên Phong 5
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30500
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30502
  Kính gửi: ubnd huyện Tiên Du
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30517
  Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/921
  TỔng cục thi hành án dân sự
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30519
  Nâng cấp tl. 277 đoạn Tam Giang Chờ huyệnYên Phong
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30522
  Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30528
  Bắc Ninh, ngày 06 tháng 7 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30531
  V/v lùi thời gian điều tra cầu lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30536
  Bắc Ninh, ngày 07 tháng 7 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30560
  Kính gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30566
  Công trình sửa chữa nền, mặt đường ĐT
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30569
  Bắc Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30570
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30574
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1795/ubnd-nn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30575
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1796/ubnd-nn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30578
  V/v sơ kết công tác phòng, chống aids, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30584
  1. Bên mời thầu: ubnd thành phố Bắc Ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30586
  Các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30587
  Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại tờ trình số 308/TTr-skhcn ngày 05 2016 về việc đề nghị tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2016; số 75/cv-nn ngày 30. 6
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30588
  Chủ tịch, các pct ubnd tỉnh (b/c)
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30594
  V/v đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn 2 xã Tân Chi, Nội Duệ huyện Tiên Du, theo hình thức Hợp đồng bt
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30597
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1817/ubnd-nn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30624
  Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30619
  Ban tcd tỉnh (theo dõi, đôn đốc)
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30620
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30621
  TỈnh bắc ninh số: 1842/ubnd-nc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30629
  Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30630
  Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30632
  Sở Lao động Thương binh và Xã hội
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30634
  V/v nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu nhà ở và các công trình công cộng tại xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30639
  Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30644
  Bắc Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30656
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28818
  V/v bồi thường gpmb dự án cải tạo nâng cấp tl. 282 đoạn Keo Đông Côi
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30660
  Bắc Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28835
  Về việc khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho khu công nghiệp Tiên Sơn
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28861
  V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đtxd công trình htkt khu nhà ở tại xã Phù Khê tạo vốn đối ứng dự án cải tạo, nâng cấp ĐT
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30062
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28933
  Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/890
  BỘ TƯ pháp tổng cục thi hành án dân sự
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28990
  V/v thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/896
  Số: 383/QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29080
  Chủ tịch, các pct. Ubnd tỉnh (b/c)
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/830
  BỘ TƯ pháp tổng cục thi hành án dân sự
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/23
  Ban gpmb và phát triển quỹ ĐẤT
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29121
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29120
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 6, trường thcs xã Đông Phong, huyện Yên Phong
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29117
  Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30
  Ubnd tỉnh vĩnh phúc sở y tế
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/889
  BỘ TƯ pháp tổng cục thi hành án dân sự Số: 477/tcthads vp
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/32
  Ubnd tỉnh vĩnh phúc sở y tế Số: 481/QĐ-syt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29178
  V/v chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dựng Khu chăn nuôi lợn giống dabaco, tại xã Lai Hạ, huyện Lương Tài
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29168
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29169
  Chủ tịch ubnd huyện Thuận Thành
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29170
  Sở Lao động Thương binh và Xã hội
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29173
  Về việc khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng trường mầm non thôn Phù Cầm, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29171
  V/v báo cáo, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà máy sản xuất pallet gỗ Công ty Nam Á, kcn quế Võ
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29187
  Hoa Anh đào và một số hoạt động xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa trên địa bàn tỉnh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/44
  Ban gpmb và phát triển quỹ ĐẤT
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29312
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29304
  V/v lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ tại các trục đường chính đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29362
  V/v khảo sát địa điểm Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại giới thiệu sản phẩm về gỗ và mở rộng nhà máy sản xuất gỗ pallet gỗ, bao bì gỗ Công ty tnhh chế biến gỗ Hải Hậu
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29363
  V/v xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác cát trái phép
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29386
  V/v xây dựng kế hoạch phòng, chống aids và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29384
  Và bảo vệ cây hoa Anh đào
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/196
  SỞ y tế Số 691/syt-nvy v/v đảm bảo y tế Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29493
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29574
  V/v chỉnh trang đô thị thị xã Từ Sơn và bổ sung thiết kế cảnh quan dự án bt đường Lý Thái Tổ
directory noidung vanban  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương