Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninhtải về 7.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích7.55 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1113/UBND-KTTH


V/v tạm ứng vốn để đầu tư xây dựng công trình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 11 tháng 05 năm 2016
Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND thị xã Từ Sơn.


Xét đề nghị của UBND thị xã Từ Sơn tại công văn số 246/UBND-KTTH ngày 12/4/2016 về việc đề nghị tạm ứng vốn cho UBND phường Trang Hạ để đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Trang Hạ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể nguồn vốn để đầu tư xây dựng công trình nêu trên; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Nhân Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương