Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninhtải về 7.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích7.96 Kb.
#3402

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1076/UBND-NN


V/v xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên sông Ngũ Huyện Khê


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2016
Kính gửi:

UBND thành phố Bắc Ninh.

Theo phản ánh của người dân địa phương và qua kiểm tra thực tiễn, hiện nay trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, đặc biệt là trên địa bàn phường Phong Khê nhiều người dân tự ý xây dựng trái phép, lấn chiếm bờ đê sông Ngũ Huyện Khê vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Để ngăn chặn tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

UBND thành phố Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, xây dựng lấn chiếm bờ đê sông Ngũ Huyện Khê; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện trước ngày 17/5/2016./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Đ/c Bí thư Thành ủy Bắc Ninh;- Lưu: VT, NN, NC, PVPNN, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Ngô Văn Luyến


tải về 7.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương