Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninhtải về 7.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích7.88 Kb.
#3601

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1093/UBND-TNMT


V/v giải phóng mặt bằng xây dựng đường TL277 (đoạn dốc đường tàu thuộc phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn).


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 10 tháng 05 năm 2016
Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải;

- UBND thị xã Từ Sơn;

- Công ty cổ phần tập đoàn HANAKA.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần tập đoàn HANAKA tại công văn số 77/CV-HNK ngày 05/5/2016 về việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng các hộ nằm trong quy hoạch KCN HANAKA tại vị trí dốc đường tàu sát đường TL277.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/5/2016 (có công văn gửi kèm theo)./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (B/c);- Lưu: VT, XDCB, TNMT, PVPTN, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Mầu Quang Thắng


tải về 7.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương