Quê hươngĐẢng cộng sản việt namĐẢng cộng sản việt nam
Tỉnh Hà Giang gồm 11 huyện, thành phố; với 178 xã, 5 phường, 12 thị trấn (có 1123 xã đặc biệt khó khăn); là địa bàn sinh sống của 22 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Mông chiếm 30,6%, Tày chiếm 24,9%, Dao chiếm 15,2%
45.53 Kb. 1
đọc
Danh sách một số CÔng ty của myanmar chuyên nhập khẩu văn phòng phẩMDanh sách một số CÔng ty của myanmar chuyên nhập khẩu văn phòng phẩM
No sb/5, Aung Zeya Housing Complex, Corner of Ahlone Road and Stand Road, Ahlone Township,Yangon 11121, Myanmar
12.94 Kb. 1
đọc
Số: 784/kh-ubnd thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2015Số: 784/kh-ubnd thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2015
Căn cứ Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 2157/QĐ-btp
48.93 Kb. 1
đọc
SỞ XÂy dựng số : 1431/ sxd-vlqln v/v Rà soát, báo cáo tổng hợp về nhà ở thuộc shnn (nhà ở tập thể cũ) và các dự án đầu tư xây dựng nhà ở (mới) để bán hoặc cho cbcnv ngành Than thuê trên địa bàn tỉnh Quảng NinhSỞ XÂy dựng số : 1431/ sxd-vlqln v/v Rà soát, báo cáo tổng hợp về nhà ở thuộc shnn (nhà ở tập thể cũ) và các dự án đầu tư xây dựng nhà ở (mới) để bán hoặc cho cbcnv ngành Than thuê trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
V/v Rà soát, báo cáo tổng hợp về nhà ở thuộc shnn (nhà ở tập thể cũ) và các dự án đầu tư xây dựng nhà ở (mới) để bán hoặc cho cbcnv ngành Than thuê trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
12.11 Kb. 1
đọc
I. Thông tin về giảng viênI. Thông tin về giảng viên
Nơi công tác: Bộ môn: Công nghệ Phần mềm Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông
24.97 Kb. 1
đọc
CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi họC NHA TRAng độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1678CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi họC NHA TRAng độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1678
Căn cứ Quyết định số 155/cp ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản, nay là Trường Đại học Nha Trang
153.5 Kb. 1
đọc
TỈnh đỒng naiTỈnh đỒng nai
100.48 Kb. 1
đọc
Chuyên đề : 100 BÀi tập hoá HỌc về nhận biết bài 1: Chỉ có coChuyên đề : 100 BÀi tập hoá HỌc về nhận biết bài 1: Chỉ có co
Bài 1: Chỉ có co2 và H2O làm thế nào để nhận biết được các chất rắn sau NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaS ­
68.71 Kb. 1
đọc
Tiªu chuÈn ngµnh 10t cn 414-2000Tiªu chuÈn ngµnh 10t cn 414-2000
Etiella zinckenella Treits, h¹i c¸c lo¹i ®Ëu t­¬ng, ®Ëu xanh, ®Ëu tr¾ng vµ ®Ëu ®en vµ ¶nh h­ëng phô ®èi víi cy trång cña c¸c lo¹i thuèc trõ su ®· cã hoÆc ch­a cã trong danh môc c¸c lo¹i thuèc bvtv ®­îc phÐp sö dông ë ViÖt Nam
35.83 Kb. 1
đọc
Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phú Độc lập Tự do Hạnh phúcỦy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phú Độc lập Tự do Hạnh phúc
Căn cứ chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 1996 Chính phủ giao cho tỉnh Vĩnh Phú
151.41 Kb. 1
đọc
QuyÕt ®Þnh V/v thu håi ®Êt Chi côc ptln vµ Trung tm knkl, ®Ó C«ng ty S«ng M· tæ chøc thùc hiÖn viÖc båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ngQuyÕt ®Þnh V/v thu håi ®Êt Chi côc ptln vµ Trung tm knkl, ®Ó C«ng ty S«ng M· tæ chøc thùc hiÖn viÖc båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng
V/v thu håi ®Êt Chi côc ptln vµ Trung tm knkl, ®Ó C«ng ty S«ng M· tæ chøc thùc hiÖn viÖc båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng
9.71 Kb. 1
đọc
Của ubnd cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh longCủa ubnd cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003
199.47 Kb. 1
đọc
Ủy ban nhân dân tỉnh quảng trịỦy ban nhân dân tỉnh quảng trị
V/V ĐIỀu chỉnh vốn chưƠng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vữNG, KẾ hoạch năM 2016
104.55 Kb. 1
đọc
Ubnd tænh beán tre coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät namUbnd tænh beán tre coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
Ngày 16 tháng 6 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ký Quyết định số 4113/QĐ-bgdđT về việc phê duyệt Kế hoạch giáo dục áp dụng cho Chương trình song ngữ tiếng Pháp và môn tiếng Pháp ngoại ngữ Kế hoạch này được áp dụng từ năm
44.97 Kb. 1
đọc
TỈnh yên bái số: 1574/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcTỈnh yên bái số: 1574/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
12.59 Kb. 1
đọc
Dịch thuật : Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2011 1432 ﴿ فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة ﴾ «باللغة الفيتنامية»Dịch thuật : Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2011 1432 ﴿ فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة ﴾ «باللغة الفيتنامية»
Azan Fajr (الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) là gì?
1.17 Mb. 8
đọc
TIẾng việt mến yêU 1/2 親愛越南語 Đỗ Thông Minh 10 ĐẶc trưng lớn của tiếng việTTIẾng việt mến yêU 1/2 親愛越南語 Đỗ Thông Minh 10 ĐẶc trưng lớn của tiếng việT
Trong các ngôn ngữ thuộc hệ chữ Hán như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Mãn Châu và Việt Nam, chỉ có Việt Nam đổi ra dùng mẫu tự La Tinh
43.11 Kb. 1
đọc
Các giải pháp thúc đẩy công tác hợp thức hóa đất đai tại tphcm từ quan điểm của các đối tượng xã hội có liên quanCác giải pháp thúc đẩy công tác hợp thức hóa đất đai tại tphcm từ quan điểm của các đối tượng xã hội có liên quan
Các giải pháp thúc đẩy công tác hợp thức hóa đất đai tại tphcm từ quan điểm của các đối tượng xã hội có liên quan do Trung tâm Kiến trúc Miền Nam chủ trì và ThS. Phạm Trần Hải là chủ nhiệm đề tài
22.99 Kb. 1
đọc
Ban tổ chức cán bộ chính phủ-BỘ TÀI chính-bộ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namBan tổ chức cán bộ chính phủ-BỘ TÀI chính-bộ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các trường học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
31.17 Kb. 1
đọc
Syllabus (Đề Cương Chi Tiết)Syllabus (Đề Cương Chi Tiết)
Matlab là một ngôn ngữ được thiết kế nhằm mục đích như là một công cụ tin học có nhiều tiện ích cho các ngành kỹ thuật. Môn học gồm có
51.77 Kb. 1
đọc
10 tcn 210 95 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt10 tcn 210 95 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho Kitazin 50% d¹ng nhò dÇu, dïng lµm thuèc trõ bÖnh h¹i cy trång trong n ng nghiÖp
32.04 Kb. 1
đọc
DẦu cách đIỆN (Bản thẩm định) Hà Nội 2011DẦu cách đIỆN (Bản thẩm định) Hà Nội 2011
Phương pháp thí nghiệm tang góc tổn thất điện môi (tgδ), hằng số điện môi và điện trở cách điện của chất lỏng cách điện 29
2.48 Mb. 20
đọc
GIỚi thiệu sản phẩm thiết bị ĐO ĐỘ Ẩm on-line và at-line của hãng ndc anh quốCGIỚi thiệu sản phẩm thiết bị ĐO ĐỘ Ẩm on-line và at-line của hãng ndc anh quốC
Tác nhân độ ẩm môi trường ( Humidity) bên ngoài thay đổi không làm ảnh hưởng kết quả đo
57.17 Kb. 1
đọc
Flamasol giải pháp thiên nhiên an toàn và hiệu quả cho viêm khớp và thoái hoá khớpFlamasol giải pháp thiên nhiên an toàn và hiệu quả cho viêm khớp và thoái hoá khớp
26.21 Kb. 1
đọc
Thủ tục cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệpThủ tục cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Một tháng trước ngày Giấy phép hết hạn, tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động vật liệu nổ công nghiệp phải làm đơn đề nghị đến Sở Công Thương
19.29 Kb. 1
đọc
Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢc thôi quốc tịch việt namDanh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
20.68 Kb. 1
đọc
TRƯỜng thcs nguyễn duy số 4 /kh-hđng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namTRƯỜng thcs nguyễn duy số 4 /kh-hđng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Tiếp tục ổn định nề nếp, tăng cương công tác kiểm tra việc thực hiện nề nếp của học sinh trong lớp
12.72 Kb. 1
đọc
Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 970 /ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namỦy ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 970 /ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Lai, trên cơ sở phải được Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân có ý kiến thống nhất và đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Khoáng sản
9.36 Kb. 1
đọc
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát cụ thể, tổng hợp báo cáo theo yêu cầu và đề cương đính kèm Công văn số 770/bkhđt-ttr ngày 06/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưGiao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát cụ thể, tổng hợp báo cáo theo yêu cầu và đề cương đính kèm Công văn số 770/bkhđt-ttr ngày 06/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Công văn số 770/bkhđt-ttr ngày 06/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra kiểm tra năm 2015
10.51 Kb. 1
đọc
Phụ lục II nguyên tắC, NỘi dung và KẾt cấu tài khoản kế toáNPhụ lục II nguyên tắC, NỘi dung và KẾt cấu tài khoản kế toáN
Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động của quỹ tiền mặt tại các đơn vị kbnn, gồm: Tiền Việt Nam và ngoại tệ
1.34 Mb. 15
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương