Quê hươngUbnd tỉnh kon tumUbnd tỉnh kon tum
Nguyễn Hữu Hải-Phó Chủ tịch thường trực ubnd tỉnh tại cuộc họp triển khai thực hiện Chỉ thị số 1685/ct-ttg
21.89 Kb. 1
đọc
Tập đọc: MỘt ngưỜi chính trựC (Tiết 7) I/ Mục tiêuTập đọc: MỘt ngưỜi chính trựC (Tiết 7) I/ Mục tiêu
Biết đọc phân biệt lời các nhân vật, bước đầu đọc diễn cảm được một đoạn trong bài
482.38 Kb. 4
đọc
BỘ TƯ pháp số: 281/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namBỘ TƯ pháp số: 281/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-cp ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
38.45 Kb. 1
đọc
H§Nd TØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Uû ban nhn dnH§Nd TØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Uû ban nhn dn
C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 255/bxd-qlxd ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 1989 cña Bé tr­ëng Bé Xy dùng ban hµnh kÌm theo b¶n “Quy chÕ ®¨ng ký hµnh nghÒ kinh doanh xy dùng”
14.68 Kb. 1
đọc
Khuyết DanhKhuyết Danh
Chồng chị là một kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân
14.27 Kb. 1
đọc
SỐ 83 HẠ HẠ Tùy phận đường tiền phó chúc chiên Hà tu vọng tưởng khổ ưu tiền Chủ trương môn hộ thành nan sự Bách tuế an nhàn đắc kỷ niên DịchSỐ 83 HẠ HẠ Tùy phận đường tiền phó chúc chiên Hà tu vọng tưởng khổ ưu tiền Chủ trương môn hộ thành nan sự Bách tuế an nhàn đắc kỷ niên Dịch
Thánh ý : Danh và lợi, chớ tham cầu, tụng nên hòa,đi chưa tới, bệnh kéo dài, việc hôn nhân, phải chờ đợi, nhà có vui
14.15 Kb. 1
đọc
LUẬt khoa học và CÔng nghệ (số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000)LUẬt khoa học và CÔng nghệ (số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000)
Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững đất nước
166.77 Kb. 1
đọc
TỈnh quảng ninh số: 1178/2011/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namTỈnh quảng ninh số: 1178/2011/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, cơ sở
246.99 Kb. 5
đọc
“Questions & Answers On the Holy Ghost“Questions & Answers On the Holy Ghost
Answers On the Holy Ghost”, dài 160 phút, giảng vào tối thứ Bảy ngày 19/12/1959, bởi Anh (Brother) William Marrion Branham, tại Nhà Thờ Đền Tạm Branham (Branham Tabernacle), Jeffersonville, Indiana, usa
372.88 Kb. 5
đọc
ĐỀ CƯƠng ôn tập môn ngữ VĂN 8 phần tiếng việt I. Lí thuyếtĐỀ CƯƠng ôn tập môn ngữ VĂN 8 phần tiếng việt I. Lí thuyết
Câu Tìm từ tượng hình, từ tượng thanh có trong đoạn thơ sau và nêu tác dụng của nó?
44.85 Kb. 1
đọc
Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 429 2001Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 429 2001
Thuèc b¶o vÖ thùc vËt (bvtv) cã chøa ho¹t chÊt fenthion d¹ng nhò dÇu dïng lµm thuèc trõ su h¹i cy trång
41.71 Kb. 1
đọc
BỘ TÀi chính- bộ XÂy dựNGBỘ TÀi chính- bộ XÂy dựNG
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
39.02 Kb. 1
đọc
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủVề việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
49.99 Kb. 1
đọc
Thanh tra chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcThanh tra chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động tại trụ sở làm việc của cơ quan Thanh tra Chính phủ
70.07 Kb. 1
đọc
Căn cứ Quyết định số 99/TTg ngày 09 tháng 02 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thuỷ lợi và xây dựng nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu LongCăn cứ Quyết định số 99/TTg ngày 09 tháng 02 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thuỷ lợi và xây dựng nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Về việc thành lập ban chỉ đạo về phát triển thuỷ lợi và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu long
12.13 Kb. 1
đọc
10tcn 302-2005 BỘ NÔng nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam10tcn 302-2005 BỘ NÔng nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hệ số khô kiệt là tỷ số giữa khối lượng mẫu trước khi sấy và khối lượng mẫu sau khi sấy đến khô tuyệt đối
39.27 Kb. 1
đọc
Độc lập Tự do Hạnh phúc Bộ môn: Hệ thống Thông tin chưƠng trình học phần thông tin chung về học phầnĐộc lập Tự do Hạnh phúc Bộ môn: Hệ thống Thông tin chưƠng trình học phần thông tin chung về học phần
Xml như: dữ liệu xml, lược đồ dữ liệu xml schema, truy vấn dữ liệu xpath, xquery, xử lý dữ liệu xslt. Kiểu dữ liệu xml trong cơ sở dữ liệu quan hệ và một số ứng dụng sử dụng xml. Trên cơ sở đó người học có kỹ năng lập trình xử lý dữ liệu xml trong các vấn đề
65 Kb. 1
đọc
TỈnh yên bái số: 1186/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namTỈnh yên bái số: 1186/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Về việc phê duyệt nội dung nhiệm vụ, dự toán lập đề cương chi tiết dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, rác thải cho các Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện của tỉnh Yên Bái"
54.67 Kb. 1
đọc
Đề bài: Sử dụng chuỗi mô hình giá trị bên trong tổ chức để phản ánh những yếu tố cơ bản của tổ chức đóĐề bài: Sử dụng chuỗi mô hình giá trị bên trong tổ chức để phản ánh những yếu tố cơ bản của tổ chức đó
Thị trường, 1 cá nhân, 1 tổ chức đều tiến hành các hoạt động có tính chất tương đồng. Nếu muốn hoạt động và phát triển, các hoạt động đó được phản ánh thông qua mô hình chuỗi giá trị bên trong tổ chức
125.76 Kb. 1
đọc
BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 27/bc-bvhttdlBỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 27/bc-bvhttdl
Tổ chức Thương mại Thế giới (wto). Để có căn cứ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh, báo cáo này đánh giá toàn diện về hoạt động điện ảnh trong hai năm qua để thấy rõ những tác động tích cực và những hạn chế của Luật Điện ảnh trong
76.49 Kb. 1
đọc
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 3 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônCăn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 3 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nghị định số 75/2009/NĐ-cp ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008
1.61 Mb. 14
đọc
VIỆt nam cộng hòA 10 ngày cuối cùNGVIỆt nam cộng hòA 10 ngày cuối cùNG
Chừng nào những người tập trung ‘’cải tạo’’ được về hết, chừng nào họ nhận được đầy đủ quyền công dân, chừng đó, tôi sẽ tôi sẽ là người cuối cùng, sau họ, nhận quyền công dân cho cá nhân tôi
1.51 Mb. 20
đọc
VIỆt nam asean tự HÀo về những thành tựu của mìNHVIỆt nam asean tự HÀo về những thành tựu của mìNH
Csdl picms thông tin Hỏi – đáp phục vụ Đbqh của Phòng Thông tin, Trung tâm Thông tin – tv – nckh, Văn phòng Quốc hội
10.54 Kb. 1
đọc
Bao nguoi vietBao nguoi viet
Melbourne (NV) Sau thành công của chương trình “Anh Does Vietnam” vào 2012, nam danh hài Úc gốc Việt, Anh Đỗ, tiếp tục được mời thu hình cho show mới có tên “Anh Does Britain
11.28 Kb. 1
đọc
Góp ý sửa đổi Điều 120 của Dự thảoGóp ý sửa đổi Điều 120 của Dự thảo
Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ văn bản vi phạm Hiến pháp
3.11 Kb. 1
đọc
BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 56BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 56
Bộ Tài chính hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Đề án 599 và Quyết định số 1666/QĐ-bgdđT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 599
57.63 Kb. 1
đọc
ĐỀ CƯƠng thi tuyển sau đẠi học năM 2012ĐỀ CƯƠng thi tuyển sau đẠi học năM 2012
Biology – concepts and connections. The Benjamin/ cummings publishing company, 1994
23.75 Kb. 1
đọc
UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1372/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namUỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1372/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Về việc phê duyệt danh sách học sinh lớp 12 thpt năm học 2012 2013 được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-ttg
13.01 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn ngành 14tcn 73: 2002TIÊu chuẩn ngành 14tcn 73: 2002
Tiêu chẩn này dùng cho nước trộn và bảo dưỡng bê tông thủy công, nước rửa và làm nguội cốt liệu, cũng như làm nguội kết cấu bê tông thủy công khối lớn
70.31 Kb. 1
đọc
HỌc viện quản lý giáo dụCHỌc viện quản lý giáo dụC
Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ –TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ
81.78 Kb. 1
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương