Quê hươngH phụ lục số 01. 1 uyện: Mẫu số: C51- XH phụ lục số 01. 1 uyện: Mẫu số: C51- X
Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
0.71 Mb. 9
đọc
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-ttg ngày 14 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng
157.62 Kb. 1
đọc
Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 390-99Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 390-99
Quy ph¹m nµy qui ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu lùc phßng trõ bÖnh thèi h¹t lóa do VI khuÈn gy ra cña c¸c thuèc trõ bÖnh ®· cã vµ ch­a cã trong danh môc c¸c lo¹i thuèc bvtv ®­îc phÐp sö dông ë ViÖt
40.07 Kb. 1
đọc
Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namỦy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
78.37 Kb. 1
đọc
Rebalance to asia with an insecure chinaRebalance to asia with an insecure china
Bắc Kinh nhìn nhận như là trực tiếp nhằm vào việc kiềm chế sự nổi lên của tq và là một nguyên nhân chính dẫn đến sự bất ổn trong khu vực và làm cho môi trường chiến lược của tq xấu đi
214.02 Kb. 3
đọc
Quản lý nhà nước về cấp nước đô thịQuản lý nhà nước về cấp nước đô thị
Việc tìm hiểu quá trình quản lý, cấp nước sạch đô thị giúp chúng ta nhận thức rỏ hơn những thách thức, khó khó khăn, để từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm giải quyết vấn đề này
77.03 Kb. 1
đọc
Ban tuyên giáo số 40 bc/tg đẢng cộng sản việt namBan tuyên giáo số 40 bc/tg đẢng cộng sản việt nam
Nghị quyết tw 4 (khóa XI), Kết luận 64-kl/tw ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương
111.87 Kb. 1
đọc
UỶ ban nhân dân tỉnh hà namUỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
350.82 Kb. 4
đọc
\"Tinh Thần Hiệp Thông Huynh Đệ\""Tinh Thần Hiệp Thông Huynh Đệ"
Xin được chia sẻ với Quý Anh Chị có cùng một Niềm tin trong Cộng đồng Ki-Tô-Giáo Toàn cầu
91.75 Kb. 1
đọc
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005
VÀ MỨc thuế suất thuế nhập khẩU ƯU ĐÃi riêng đỐi với nguyên liệU, VẬt tư, linh kiện và BỘ phận phụ trợ ĐỂ SẢn xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (cntt)
40.21 Kb. 1
đọc
Ban hành danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của bộ BƯu chíNH, viễn thông bắt buộc phải chứng nhậNBan hành danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của bộ BƯu chíNH, viễn thông bắt buộc phải chứng nhậN
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-cp ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông
66.66 Kb. 1
đọc
Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 11 năm 2005Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 11 năm 2005
20.06 Kb. 1
đọc
QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức Ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng BìnhQuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức Ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình
Căn cứ Quyết định số 466/1998/QĐ-tccp-bctl ngày 5/9/1999 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về việc ban hành Quy chế thi tuyển, thi nâng ngạch công chức
11.53 Kb. 1
đọc
ĐẶt vấN ĐỀ I. SỰ CẦn thiết phải quy hoạch vùng sản xuất rau an toàNĐẶt vấN ĐỀ I. SỰ CẦn thiết phải quy hoạch vùng sản xuất rau an toàN
Rau là loại thực phẩn không thể thiếu trong khẩu phần ăn hàng ngày của con người, đó là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng hết sức quan trọng, đặc biệt là Vitamin và chất khoáng
5.28 Mb. 39
đọc
TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namTỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Ban Bí thư Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 03-ct/tw và Hướng dẫn số 12-hd/btgtw, ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 03-ct/tw của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương
27.7 Kb. 1
đọc
Bài văn mẫu lớp 7Bài văn mẫu lớp 7
Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?
8.98 Kb. 1
đọc
CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
50.69 Kb. 1
đọc
NotificationNotification
Notifying Member: the separate customs territory of taiwan, penghu, kinmen and matsu
17.3 Kb. 1
đọc
Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huếỦy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
Ban hành kèm Quyết định này Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
63.46 Kb. 1
đọc
Tranh dành đỊa vịTranh dành đỊa vị
Giêrusalem, và Absalon đã tiến chiếm kinh thành; nhưng sau này đã bị đại tướng của vua David là Gioab đánh bại và bị giết chết tại khu rừng gần Mahanain. Cuộc chiến tranh để dành ngôi vua này đã giết chết bao nhiêu sinh mạng
12 Kb. 1
đọc
BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namBỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 1002/QĐ-ttg ngày 13/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
196.77 Kb. 1
đọc
Thương hình bóng cũ!Thương hình bóng cũ!
Hồi còn nhỏ, ba má tôi thường bắt ngủ trưa. Ba đứa nằm sắp lớp trên giường mà con mắt mở trao tráo. Con nít thích chơi hơn thích ngủ. Nhưng sợ bị đòn thì phải vậy chứ biết sao hơn?
26.85 Kb. 1
đọc
Chñ tÞch ñy ban nhn dn tØnh thanh hãaChñ tÞch ñy ban nhn dn tØnh thanh hãa
Ban chØ ®¹o An ninh trật tự ë x·, ph­êng, thÞ trÊn, Tæ b¶o vÖ An ninh trËt tự th n, b¶n, khu phè vµ tæ chøc néi dung ho¹t ®éng cña
45.62 Kb. 1
đọc
TIÊu chuẩn ngành tcn 68-191: 2003TIÊu chuẩn ngành tcn 68-191: 2003
Yêu cầu chung về phát xạ được xây dựng trên cơ sở soát xét, cập nhật Tiêu chuẩn Ngành tcn 68-191: 2000 và chấp thuận áp dụng nguyên vẹn các yêu cầu về phát xạ trong tiêu chuẩn en 50081-1
36.78 Kb. 1
đọc
Việc tìm ra hợp chất indirubin 3\Việc tìm ra hợp chất indirubin 3' oxim từ cây chàm mèo là bước đột phá mới, mở ra tiềm năng trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh ung thư
Năm 2014, trên Tạp chí Khám phá điện tử thuộc Sở Khoa học công nghệ tp hcm công bố kết quả một cuộc nghiên cứu đem lại hi vọng mới cho những người mắc bệnh ung thư bạch cầu dòng tủy và lympho
13.35 Kb. 1
đọc
THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát TiênTHÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/pl-ubtvqh10 ngày 28/8/2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-cp ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-cp ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí
24.96 Kb. 1
đọc
1. Sĩ quan, cán bộ, công nhân, nhân viên Công an nhân dân, đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, đã chuyển ngành, phục viên, nghỉ hưu, liệt sĩ hoặc từ trần1. Sĩ quan, cán bộ, công nhân, nhân viên Công an nhân dân, đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, đã chuyển ngành, phục viên, nghỉ hưu, liệt sĩ hoặc từ trần
CỦa hộI ĐỒng bộ trưỞng số 233-HĐbt ngàY 17-9-1985 HƯỚng dẫn thi hành nghị quyết số 644-nq-hđNN7 ngàY 13-8-1985 CỦa hộI ĐỒng nhà NƯỚc quy đỊnh tặng thưỞng huy chưƠng "VÌ an ninh tổ quốC"
13.25 Kb. 1
đọc
Nghị quyết số 1044/2006/nq-ubtvqh11 ngày 08-9-2006 CỦa uỷ ban thưỜng vụ quốc hộINghị quyết số 1044/2006/nq-ubtvqh11 ngày 08-9-2006 CỦa uỷ ban thưỜng vụ quốc hộI
Căn cứ vào Nghị quyết số 1039/2006/nqq-ubtvqh11 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Qh về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
7.96 Kb. 1
đọc
BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúcBỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SỬA ĐỔI, BỔ sung khoảN 2 ĐIỀU 5 thông tư SỐ 152/2011/tt-btc ngàY 11/11/2011 HƯỚng dẫn thi hành nghị ĐỊnh số 67/2011/NĐ-cp ngàY 08/8/2011 CỦa chính phủ quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật thuế BẢo vệ MÔi trưỜNG
13.24 Kb. 1
đọc
The ministry of agriculture and rural developmentThe ministry of agriculture and rural development
Promulgating the list of quarantine organisms of animals and animal products and the list of animals and animal products subject to quarantine
116.34 Kb. 1
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương