Quê hươngUỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1028/QĐ-ubUỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1028/QĐ-ub
Căn cứ Nghị định số 14/cp ngày 05/9/1994 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
10.1 Kb. 1
đọc
Bch đOÀn trưỜng đẠi học ngoại ngữBch đOÀn trưỜng đẠi học ngoại ngữ
Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội tập hợp các văn bản quy định, hư­ớng dẫn của Trung ư­ơng, Thành ủy Hà Nội và Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ Đhqghn về công tác Đảng, ban hành “Hướng dẫn quy trình
0.5 Mb. 6
đọc
ĐỂ hiểU ĐẠo phật phương BốiĐỂ hiểU ĐẠo phật phương Bối
Nội một Đại-Tạng-Kinh gồm gần mười ngàn pho cũng đủ làm cho những học-giả kiên-chí nhất phải lắc đầu e ngại. Huống nữa còn biết bao nhiêu sách vở cận đại trên thế giới, trước tác, giải thích, bình luận về giáo lý đạo Phật!
338.25 Kb. 8
đọc
Kinh an vui lâu dài ht thiện Châu DịchKinh an vui lâu dài ht thiện Châu Dịch
Các Tỳ kheo, ta thấy chúng sanh thành tựu thân làm việc lành, thành tựu miệng nói lời lành, thành tựu ý nghĩ điều lành, không phỉ báng thánh hiền, có chánh kiến, thọ trì các hành nghiệp thuộc chánh kiến, sau khi thân hoại mạng hết sanh vào nơi an
26.37 Kb. 1
đọc
NĂm họC 2012-2013 Môn: Tiếng Anh- lớp 10NĂm họC 2012-2013 Môn: Tiếng Anh- lớp 10
A. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words
116.5 Kb. 1
đọc
BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namBỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-cp ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo
0.54 Mb. 3
đọc
An ban/ Edition: unicode fontsAn ban/ Edition: unicode fonts
Lutte pour la Liberté Individuelle & le Principe de la Démocratie Sociale au Vietnam
1.46 Mb. 18
đọc
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 2020Về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 2020
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-cp ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
18.04 Kb. 1
đọc
B¸o c¸o quèc gia vÒ thuÇn ho¸ c¸c loµi cy rõng ë ViÖt NamB¸o c¸o quèc gia vÒ thuÇn ho¸ c¸c loµi cy rõng ë ViÖt Nam
ChiÕn l­îc ph¸t triÓn lm nghiÖp, giai ®o¹n 2001 2010). Sè liÖu thèng kª liªn quan ®Õn tæng diÖn tÝch rõng cho ®Õn 31/12/1999 (KÕt qu¶ tæng kiÓm kª rõng toµn quèc n¨m 1999. QuyÕt ®Þnh sè 03/2001/Q§-ttg ngµy 05/01/2001) lµ nh­ sau
237.86 Kb. 1
đọc
ĐẠi học quốc gia hà NỘIĐẠi học quốc gia hà NỘI
Về phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tín đại diện của các mẫu thí nghiệm
11.11 Kb. 1
đọc
Khánh Phương Thơ đương đại thế giới và Việt NamKhánh Phương Thơ đương đại thế giới và Việt Nam
Bước chuyển biến này còn được gọi là độ không của lối viết, hay "sự phá bỏ các hình thức biểu hiện"
178.11 Kb. 1
đọc
Ubnd thành phố HÀ NỘi sở CÔng thưƠng số: 4741/kh- sct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namUbnd thành phố HÀ NỘi sở CÔng thưƠng số: 4741/kh- sct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Thực hiện Chỉ thị số 24/ct-bct ngày 06/11/2013 của Bộ Công Thương, Sở Công Thương Hà Nội xây dựng Kế hoạch thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm cung cầu
111.4 Kb. 1
đọc
Danh mục thiết bị TỐi thiểUDanh mục thiết bị TỐi thiểU
Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun
0.88 Mb. 8
đọc
Căn cứ Thông tư số 74/2007/tt-btc ngày 04/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Giám sát xổ sốCăn cứ Thông tư số 74/2007/tt-btc ngày 04/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Giám sát xổ số
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1578/TTr-stc-tcdn ngày 13/8/2007
72.34 Kb. 1
đọc
ĐỀ CƯƠng ôn tập lớP 11 HỌc kỳ I. NĂM họC: 2015 – 2016 1/ Quang hợp ở thực vậtĐỀ CƯƠng ôn tập lớP 11 HỌc kỳ I. NĂM họC: 2015 – 2016 1/ Quang hợp ở thực vật
Iii. Hệ mạch dẫn (bó mạch gỗ của lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng và sản phẩm qh
43.64 Kb. 1
đọc
Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việcHướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc
Căn cứ Nghị định số 54/2005/NĐ-cp ngày 19/4/2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
121.99 Kb. 1
đọc
10 tcn 107 88 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt10 tcn 107 88 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho Sumithion 50% d¹ng nhò dÇu, chÕ biÕn tõ Fenitrothion kü thuËt, chÊt t¹o nhò vµ dung m i thÝch hîp, dïng lµm thuèc su trong n ng nghiÖp
36.07 Kb. 1
đọc
PHỤ LỤc số 1 HỆ SỐ ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựngPHỤ LỤc số 1 HỆ SỐ ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng
Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-ubnd ngày 26/02/2007 của ubnd tỉnh Bình Phước
16.77 Kb. 1
đọc
Frank m. Moore r. Douglas samplesFrank m. Moore r. Douglas samples
Na xa rét trích từ Ma-thi-ơ 2: 23 nd là lời đáp ứng về Đại Mạng Lịnh ‘hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta’”
1.72 Mb. 22
đọc
BỘ TÀi chính ––––––––– Số: 123/2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namBỘ TÀi chính ––––––––– Số: 123/2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-cp ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
56.53 Kb. 1
đọc
MỘt tư liệU “MẬT” VỀ thi hào joseph brodskyMỘt tư liệU “MẬT” VỀ thi hào joseph brodsky
Nga và châu Á. Trong thời gian đó, Brodsky học nhiều ngoại ngữ, ông biết thạo tiếng Anh và Ba Lan. Thập niên 60, ông đã kiếm sống bằng các tác phẩm dịch thuật, chủ yếu của các thi sĩ siêu hình Anh thế kỷ XVII
191.56 Kb. 3
đọc
HƯỚng dẫn lập trình tổng đÀi lg-nortel ldk 1248 ( Sau khi Reset tổng đài ta gạt lẫy số 4 về dưới, và gạt Pin về on ) User: administrator Pass: 0000HƯỚng dẫn lập trình tổng đÀi lg-nortel ldk 1248 ( Sau khi Reset tổng đài ta gạt lẫy số 4 về dưới, và gạt Pin về on ) User: administrator Pass: 0000
Nếu có disa bỏ lời chào sau khi bấm số 0 có lời tiếng anh rồi mới chuyển máy.: Trans/pgm + 06 + 076 + # sau khi nghe tiếng tút bấm hold/save ngay lập tức
62.9 Kb. 1
đọc
HỘI ĐỒng chính phủHỘI ĐỒng chính phủ
Hàng năm nước ta có hơn nửa triệu học sinh cấp II và gần 20 vạn học sinh cấp III ra trường, tạo cho đất nước một nguồn lao động dự trữ đông đảo, có văn hoá, và một nguồn tuyển sinh lớn cho các trường đại học, cao đẳng
16.57 Kb. 1
đọc
From Chattha Savgayana Released by DhammavassaramaFrom Chattha Savgayana Released by Dhammavassarama
Tena kho pana samayena bhagava sattaham ekapallavkena nisinno hoti vimuttisukhapatisamvedi §. Atha kho bhagava tassa sattahassa accayena tamha samadhimha vutthahitva rattiya pathamam yamam paticcasamuppadam anulomam sadhukam manasakasi
3.73 Mb. 9
đọc
*!*Ghomeshi, Jila and Diane Massam. 1994. To Appear, Linguistic Analysis*!*Ghomeshi, Jila and Diane Massam. 1994. To Appear, Linguistic Analysis
G and m do not make this claim. Instead they argue that there is an aspectual diffrence with cps being less bounded
302.24 Kb. 10
đọc
Honey Lee Hoa hậu của các Hoa hậu 2007Honey Lee Hoa hậu của các Hoa hậu 2007
Tạp chí trực tuyến về các cuộc thi sắc đẹp toàn cầu, đã chính thức chọn Honey Lee – Hoa hậu Hàn Quốc 2006, là Miss Grand Slam 2007
6.14 Kb. 1
đọc
28tcn 151: 2000 Cá nước ngọt Cá bố mẹ các loài : mè vinh, he vàng, bống tượng, trê lai F1 Yêu cầu kỹ thuật28tcn 151: 2000 Cá nước ngọt Cá bố mẹ các loài : mè vinh, he vàng, bống tượng, trê lai F1 Yêu cầu kỹ thuật
Tcn 151: 2000 Cá nước ngọt Cá bố mẹ các loài : mè vinh, he vàng, bống tượng, trê lai F1 Yêu cầu kỹ thuật
49.99 Kb. 1
đọc
Chuyên đề 11: hoạT ĐỘng của hđND, ubnd xã trong lĩnh vực dân tộC, TÔn giáo I. Khái quát về dân tộc, tôn giáo ở Việt NamChuyên đề 11: hoạT ĐỘng của hđND, ubnd xã trong lĩnh vực dân tộC, TÔn giáo I. Khái quát về dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam
Theo nghĩa rộng: Dân tộc (nation) hay quốc gia dân tộc là cộng đồng chính trị xã hội được chỉ đạo bởi một nhà nước, thiết lập trên một lãnh thổ nhất định, ban đầu được hình thành do sự tập hợp của nhiều bộ lạc và liên minh bộ lạc
154.57 Kb. 1
đọc
Onthionline. NetOnthionline. Net
Complete the following sentences so that the meaning is similar to the first sentence
22.07 Kb. 1
đọc
VỀ việc ban hành tài liệu chuyên môN “HƯỚng dẫn chẩN ĐOÁn và XỬ trí ngộ ĐỘC”VỀ việc ban hành tài liệu chuyên môN “HƯỚng dẫn chẩN ĐOÁn và XỬ trí ngộ ĐỘC”
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-cp ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế
3.12 Mb. 13
đọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương