Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninhtải về 9.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.61 Kb.
#2992

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1041/UBND-XDCB


V/v lập quy hoạch tại huyện Yên Phong và huyện Tiên Du.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 04 tháng 05 năm 2016
Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;

- UBND các huyện: Yên Phong, Tiên Du.


Thực hiện các Kết luận số 212-TB/TU ngày 11/4/2016, số 203-TB/TU ngày 31/3/2016 của đ/c Bí thư Tỉnh ủy;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 425/SXD-QH ngày 20/4/2016, về việc lập quy hoạch tại huyện Yên Phong và huyện Tiên Du;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương giao Sở Xây dựng tổ chức lập các quy hoạch:

a. Quy hoạch chung và quy hoạch phân khu khu vực phía đông huyện Yên phong (gồm các xã: Long Châu, Đông Phong, Yên Trung, Thụy Hòa, Tam Đa, Dũng Liệt).

b. Quy hoạch phân khu thuộc quy hoạch chung đô thị Chờ và phụ cận;

c. Quy hoạch phân khu khu đô thị Lim mở rộng.

* Thời gian hoàn thành:

- Năm 2016: Quy hoạch chung và quy hoạch phân khu khu vực phía đông huyện Yên phong; quy hoạch phân khu khu đô thị Lim mở rộng.

- Năm 2017: Các quy hoạch còn lại.

2. Giao Sở Tài chính bố trí vốn bổ sung kế hoạch 2016 - 2017; các sở, ngành liên quan và UBND các huyện: Yên Phong, Tiên Du có trách nhiệm phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;

- Các Sở: KH&ĐT, GTVT, NN&PTNT, TN&MT,

CTh, VHTT&DL, TT&TT;

- Ban quản lý các KCN Bắc Ninh;

- Công ty điện lực Bắc Ninh;

- VP UBND tỉnh: CVP, PVP.KTTH;

- Lưu: HCTC, KTTH, CN.XDCB.CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh


tải về 9.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương