TỈnh bắc ninh số: 1613/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 30.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích30.56 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1613/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/ NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 232/BC-STC ngày 03/12/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gói thầu số 15: Di chuyển các khoa, phòng (xây mới nhà kho, nhà cầu, cải tạo lan can Inok, lắp đặt vách kính, mua sắm máy tính, máy in và di chuyển thiết bị tài liệu), với các nội dung như sau:

- Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh (quy mô 1000 giường).

- Gói thầu số 15: Di chuyển các khoa, phòng (xây mới nhà kho, nhà cầu, cải tạo lan can Inok, lắp đặt vách kính, mua sắm máy tính, máy in và di chuyển thiết bị tài liệu).

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Sở Y tế Bắc Ninh; quản lý, thực hiện dự án: Ban quản lý công trình xây dựng y tế.

- Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2012 - 2013.

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Khánh Linh.

Điều 2. Kết quả đầu tư:


  1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn

Dự án được duyệt

CĐT thực hiện

Tổng cộng

718.726.899.000

766.113.000

NSNN và các nguồn vốn khác

718.726.899.000

766.113.000

2. Chi phí đầu tư:Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số

- Xây lắp

- Thiết bị

- Chi khác823.277.000

753.112.000

22.400.000

47.765.000755.334.000

692.847.000

26.400.000

36.087.000


3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Công trình (HMCT)

thuộc chủ đầu tư quản lýCông trình (HMCT) giao

đơn vị khác quản lý


Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

Tài sản cố định

755.334.000

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1.Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp

nhận tài sảnTài sản

cố định


Tài sản

lưu động


Chi tiết theo

nguồn vốnBệnh viện Đa khoa

tỉnh Bắc Ninh755.334.000
NSNN và các nguồn vốn khác

2. Tình hình công nợ:

- Nợ phải thu : 128.553.000 đồng;

+ NSNN và các nguồn vốn khác cấp bổ sung : 128.553.000 đồng;

- Nợ phải trả : 128.553.000 đồng;

+ Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Khánh Linh : 92.466.000 đồng;

+ Công ty TNHH kiến trúc Việt Nam : 11.305.000 đồng;

+ Tr. tâm thông tin tư vấn và xúc tiến đầu tư Bắc Ninh:1.100.000 đồng;

+ Trung tâm KĐCL và kinh tế xây dựng Bắc Ninh : 6.000.000 đồng;

+ Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế : 16.082.000 đồng;

+ Công ty TNHH kiểm toán và định giá AAFC : 1.100.000 đồng;

+ Sở Tài chính : 500.000 đồng.Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế; bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;- Lưu: HCTC, CNXDCB, CVP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương