Bắc Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2016tải về 9.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích9.91 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số:1790/UBND-KTTH

V/v Kiểm tra việc sản xuất rượu “Rượu đê” tại thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2016
Kính gửi:

- Các Sở: Công thương; Y tế; Tài chính; Khoa học Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường;

- UBND huyện Yên Phong.


Theo phản ánh của Báo Lao động, số ra ngày 8/7/2016 với bài viết “Ai bưng bít cho các lò rượu độc” phản ánh về việc sản xuất “Rượu đê” tại thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong (Có bài báo kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Y tế, Khoa học Công nghệ; UBND huyện Yên Phong và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh việc sản xuất “Rượu đê” theo phản ảnh của Báo Lao động; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và giải trình các nội dung Báo Lao động đã nêu trước ngày 20/7/2016. Báo cáo nêu rõ thực trạng và trách nhiệm quản lý nhà nước của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đề xuất biện pháp xử lý./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công thương);

- Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Sở Y tế);

- Chi cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ);

- CVP; Các PCVP UBND tỉnh;- Lưu: VT, KTTH, CNXD, VX, NC.

TL. CHỦ TỊCH


CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương