TL. chủ TỊch chánh văn phòNGtải về 8.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích8.31 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số:1327/UBND-NC

V/v báo cáo phục vụ công tác thanh tra theo Quyết định số 1205/QĐ-TTCP ngày 27/5/2016 của Thanh tra Chính phủ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 01 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Thủ trưởng các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 1205/QĐ-TTCP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ, về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Văn bản của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1205/QĐ-TTCP ngày 27 tháng 5 năm 2016 về việc gửi đề cương, báo cáo phục vụ công tác thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh xây dựng báo cáo kết quả thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của đơn vị, thời kỳ từ 01/01/2011 đến hết 31/12/2015 (có đề cương đính kèm). Báo cáo gửi về Thanh tra tỉnh Bắc Ninh tổng hợp, trước ngày 08 tháng 6 năm 2016, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, NC, CVP.


TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương