TL. chủ TỊch chánh văn phòNGtải về 8.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.08 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số:1559/UBND-NC

V/v xử lý hành vi vi phạm pháp luật của công dân


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 20 tháng 06 năm 2016Kính gửi:

Chủ tịch UBND huyện Quế Võ.

Chủ tịch UBND tỉnh nhận được Công văn số 797/BTCDTW-TH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Ban Tiếp công dân Trung ương, về việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật của công dân Trần Thị Ước, trú tại xã Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương;

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Giao Chủ tịch UBND huyện Quế Võ chỉ đạo Công an huyện, các cơ quan chức năng có biện pháp đưa công dân Trần Thị Ước trở về địa phương để tránh những diễn biến phức tạp tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Công an tỉnh;

- Thanh tra tỉnh (p/h);

- Ban TCD tỉnh (p/h);

- Lưu: VT, NC, CVP.TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)
Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương