1 Vị trí cột số 107 (VT107) đặt trong dải hành lang cây xanh kcn đại Đồng Hoàn Sơntải về 11.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích11.99 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1577/UBND-XDCB


V/v thực hiện dự án DZ500/220kV và TBA 220KV Bắc Ninh 3


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2016
Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;

- UBND: huyện Yên Phong, thị xã Từ Sơn;

- UBND phường Đình Bảng;

- UBND thị trấn Chờ;

- Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Bắc.

UBND tỉnh nhận được công văn số 3613/NPMB-TĐ ngày 15.6.2016 của Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia về việc báo cáo tình hình thực hiện các dự án điện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đường dây 500/220kV Hiệp Hòa - Bắc Ninh 2.

1.1. Vị trí cột số 107 (VT107) đặt trong dải hành lang cây xanh KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn.

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, làm việc với Sở Xây dựng; Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc rà soát, xác định vị trí cụ thể trên thực địa, đề xuất giải pháp để thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30.6.2016.1.2. Đoạn tuyến từ vị trí 93(VT93) đến vị trí 99 (VT.99).

Thống nhất hướng tuyến theo phương án 4 (do Ban quản lý các công trình điện Miền Bắc đề xuất và các Sở, ngành; UBND thị xã Từ Sơn thống nhất trong buổi họp ngày 10.5.2016 tại UBND tỉnh). Giao UBND thị xã Từ Sơn chủ trì, mời Sở Xây dựng; UBND phường Đình Bảng; Ban quản lý các công trình điện Miền Bắc và các cơ quan liên quan làm việc cụ thể tại hiện trường (thị xã Từ Sơn) để thống nhất cụ thể các vị trí đặt cột. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30.6.2016.2. Dự án Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 3 và đấu nối.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Yên Phong; UBND thị trấn Chờ; Ban quản lý các công trình điện Miền Bắc và các cơ quan liên quan làm việc cụ thể tại hiện trường (huyện Yên Phong) để xem xét đề nghị của huyện Yên Phong tại văn bản số 248/CV-UBND ngày 15.3.2016 (công văn đã gửi Sở). Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30.6.2016.

Đây là các dự án quan trọng, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt trực tiếp phục vụ tiến độ đầu tư của Samsung Display tại KCN Yên Phong. Yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan đơn vị nghiêm túc thực hiện. Nếu chậm vì lý do chủ quan, phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Công ty điện lực Bắc Ninh;

- Lưu: VT, CN.XDCB, QT-TV, HC-TC.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương