TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòng (Đã ký) Nguyễn Kim Thànhtải về 8.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích8.61 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1489/UBND-NC

V/v báo cáo giải trình tiêu chí, tiêu chí thành phần tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 14 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Thực hiện Công văn số 2556/BNV - CCHC ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nội vụ, về việc rà soát tiêu chí, tiêu chí thành phần tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo giải trình rõ các vấn đề còn thiếu và tài liệu kiểm chứng xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh (đính kèm theo Công văn). Báo cáo gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 17 tháng 6 năm 2016, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, NC, CVP.


TL. CHỦ TỊCH


KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Kim Thành

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương