TỈnh bắc ninh số: 1732/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích9.28 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1732/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chuyển nguồn vốn đầu tư.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu và vốn thực hiện các chương trình MTQG năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc bổ sung vốn đầu tư XDCB năm 2015 cho các công trình đã được phê duyệt quyết toán;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1525/KH-VHXH ngày 29.12.2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép điều chuyển số tiền 43,899 triệu đồng (Bốn mươi ba triệu, tám trăm chín mươi chín nghìn đồng) từ nguồn vốn ngân sách tỉnh tại Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh và số tiền 10,721 triệu đồng (Mười triệu, bẩy trăm hai mươi mốt nghìn đồng) từ nguồn vốn ngân sách trung ương tại Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh sang dự án “Nâng cao cơ sở vật chất Trung tâm kiểm nghiệm”, tổng số tiền là 54,620 triệu đồng (Năm mươi tư triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Ninh theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc điều chuyển nguồn vốn và sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Kế hoạch & Đầu tư; Sở Y tế; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH (02), CVP.CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương