Bắc Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2016tải về 9.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích9.3 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số :1481/UBND-TNMT

V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Tiên Sơn.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2016Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh;

- Công ty cổ phần năng lượng Kỷ Nguyên;

- Công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thủ Đô.


Xét đề nghị của: Công ty cổ phần năng lượng Kỷ Nguyên tại công văn số 01/CV2016 ngày 08/6/2016 về việc cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thủ Đô tại công văn số 68/CV2016 ngày 08/6/2016 về việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 24/6/2016, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước (có công văn gửi kèm theo)./.
Nơi nhận :

- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (B/c);

- Lưu: VT, TNMT, PVPTN, CVP.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)

Mầu Quang Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương