TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích12.34 Kb.
#9342

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1593/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 499/TTr-SNV ngày 17/12/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng:

1. Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2015 cho 02 tập thể; kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể: 1.730.000 đồng.

2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân; kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể: 2.300.000 đồng; mỗi cá nhân: 1.150.000 đồng.

(Có danh sách kèm theo)

Tổng số tiền thưởng: 8.060.000 đồng (Tám triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ (05);

- Lưu: VT, NC, CVP.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường

DANH SÁCH

Các tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
(Kèm theo Quyết định số: 1593/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

I. Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” (02)

1. Văn phòng Đảng ủy Khối doanh nghiệp;

2. Đoàn khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối doanh nghiệp.

II. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

* Tập thể: (01)

1. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh.* Cá nhân: (02)

1. Ông Nguyễn Trọng Tân, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh;

2. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

Doanh nghiệp tỉnh./.
Каталог: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1599/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 12.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương