TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích13.12 Kb.
#9363

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1596/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ Công tác xử lý vi phạm trên

tuyến đê Ngũ Huyện Khê
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông báo số 47/TB-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về Kết luận Hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, kế hoạch giải ngân dự án Cải tạo, nâng cấp sông Ngũ Huyện Khê thuộc hệ thống thủy nông Bắc Đuống;QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác xử lý vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai; Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên tuyến đê sông Ngũ Huyện Khê, gồm các ông có tên sau:

1. Ông Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - Tổ trưởng.

2. Ông Nguyễn Xuân Thanh, PCT UBND thị xã Từ Sơn - Thành viên

3. Ông Nguyễn Đình Phương, PCT UBND huyện Tiên Du - Thành viên.

4. Ông Nguyễn Song Hà, PCT UBND thành phố Bắc Ninh - Thành viên.

5. Ông Nguyễn Chí Cường, PCT UBND huyện Yên Phong - Thành viên.

6. Ông Ngô Minh Châu, GĐ Công ty TNHH MTV MT& CTĐT Bắc Ninh - Thành viên.

7. Ông Đàm Phương Bắc, CCT chi cục Đê điều & PCLB - Thành viên.

8. Ông Nguyễn Duy Khảm, CCT chi cục Thủy lợi - Thành viên.

9. Ông Nguyễn Văn Ty, Giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống - Thành viên.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng phân công.

Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm:

1. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát và xử lý triệt để các vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai; Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên tuyến đê, sông Ngũ Huyện Khê.

2. Tổ chức giao ban và báo cáo tiến độ thực hiện trực tiếp với UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND các huyện: Tiên Du, Yên Phong; thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV MT& CTĐT, Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Bắc Đuống; các đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bí thư Tỉnh ủy (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;- Lưu: VT, NN, XDCB, LĐVP.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Hữu ThànhКаталог: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1599/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 13.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương