TỈnh bắc ninh số: 1599/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.87 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1599/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Trần Quang Nam

giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông báo số 89-TB/TU ngày 07/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Trần Quang Nam, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đến giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Điều 2. Ông Trần Quang Nam được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,9.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Trần Quang Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

- Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ;- Lưu: VT, NC, CVP.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tử Quỳnh: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương