noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23158
  TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22617
  TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20879
  TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20924
  TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20943
  TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20934
  TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20935
  TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20938
  TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20940
  TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20948
  TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20941
  TỈnh bắc ninh số: 1599/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20951
  TỈnh bắc ninh số: 1601/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20952
  TỈnh bắc ninh số: 1602/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20953
  TỈnh bắc ninh số: 1603/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20955
  TỈnh bắc ninh số: 1605/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20956
  TỈnh bắc ninh số: 1606/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20959
  TỈnh bắc ninh số: 1613/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20976
  Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20974
  TỈnh bắc ninh số: 1616/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20973
  TỈnh bắc ninh số: 1617/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20971
  TỈnh bắc ninh số: 1619/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20970
  TỈnh bắc ninh số: 1620/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20969
  TỈnh bắc ninh số: 1622/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20968
  TỈnh bắc ninh số: 1623/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20982
  TỈnh bắc ninh số: 1626/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20983
  TỈnh bắc ninh số: 1627/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20989
  TỈnh bắc ninh số: 1631/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20993
  TỈnh bắc ninh số: 1633/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20994
  TỈnh bắc ninh số: 1634/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20995
  TỈnh bắc ninh số: 1636/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20997
  TỈnh bắc ninh số: 1638/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21000
  TỈnh bắc ninh số: 1641/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21002
  TỈnh bắc ninh số: 1643/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21012
  TỈnh bắc ninh số: 1648/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21011
  TỈnh bắc ninh số: 1649/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21010
  TỈnh bắc ninh số: 1650/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21008
  TỈnh bắc ninh số: 1652/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21006
  TỈnh bắc ninh số: 1653/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21007
  TỈnh bắc ninh số: 1654/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21018
  TỈnh bắc ninh số: 1657/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21035
  TỈnh bắc ninh số: 1670/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21038
  TỈnh bắc ninh số: 1673/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21063
  TỈnh bắc ninh số: 1693/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21062
  TỈnh bắc ninh số: 1695/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21061
  TỈnh bắc ninh số: 1696/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21060
  TỈnh bắc ninh số: 1697/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21058
  TỈnh bắc ninh số: 1699/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/21056
  TỈnh bắc ninh số: 1701/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22596
  TỈnh bắc ninh số: 1708/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22597
  TỈnh bắc ninh số: 1709/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22599
  TỈnh bắc ninh số: 1711/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22615
  TỈnh bắc ninh số: 1716/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22613
  TỈnh bắc ninh số: 1718/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22610
  TỈnh bắc ninh số: 1721/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22608
  TỈnh bắc ninh số: 1723/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22605
  TỈnh bắc ninh số: 1728/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22604
  TỈnh bắc ninh số: 1729/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22622
  TỈnh bắc ninh số: 1732/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22621
  TỈnh bắc ninh số: 1733/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22620
  TỈnh bắc ninh số: 1734/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22625
  TỈnh bắc ninh số: 1738/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22950
  TỈnh bắc ninh số: 176/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/22996
  TỈnh bắc ninh số: 192/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23023
  TỈnh bắc ninh số: 215/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23047
  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16. 12. 2002
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23060
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23096
  TỈnh bắc ninh số: 253/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23529
  TỈnh bắc ninh số: 271/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23121
  TỈnh bắc ninh số: 286/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23133
  TỈnh bắc ninh số: 297/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23145
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc ninh độc lập Tự do Hạnh phúc
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23147
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23731
  TỈnh bắc ninh số : 331/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23771
  Về việc cho phép Công ty tnhh một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội thuê đất trên diện tích đang sử dụng để sản xuất nông nghiệp (đợt 1), tại huyện Thuận Thành và huyện Lương Tài
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23211
  TỈnh bắc ninh số: 349/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23804
  TỈnh bắc ninh số: 358/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23805
  TỈnh bắc ninh số : 362/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23228
  TỈnh bắc ninh số: 362/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23806
  TỈnh bắc ninh số: 363/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23224
  TỈnh bắc ninh số: 366/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23241
  TỈnh bắc ninh số: 373/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23260
  TỈnh bắc ninh số: 387/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23270
  TỈnh bắc ninh số: 390/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23274
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 391/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23277
  TỈnh bắc ninh số: 395/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23287
  TỈnh bắc ninh số: 399/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23291
  TỈnh bắc ninh số: 401/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23296
  TỈnh bắc ninh số: 406/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23316
  TỈnh bắc ninh số: 421/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23334
  TỈnh bắc ninh số: 431/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23333
  TỈnh bắc ninh số: 432/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23341
  TỈnh bắc ninh số: 438/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23374
  TỈnh bắc ninh số: 450/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23400
  TỈnh bắc ninh số: 473/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23448
  TỈnh bắc ninh số: 501/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23447
  TỈnh bắc ninh số: 502/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23445
  TỈnh bắc ninh số: 504/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23444
  TỈnh bắc ninh số: 506/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23466
  TỈnh bắc ninh số: 524/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23465
  TỈnh bắc ninh số: 525/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23464
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20903
  TỈnh bắc ninh số: 529/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20904
  TỈnh bắc ninh số: 530/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23486
  TỈnh bắc ninh số: 534/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20927
  TỈnh bắc ninh số: 535/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23496
  TỈnh bắc ninh số: 536/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/20925
  TỈnh bắc ninh số: 537/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23494
  TỈnh bắc ninh số: 538/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23493
  TỈnh bắc ninh số: 539/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23541
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23543
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23544
  TỈnh bắc ninh số: 565/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23560
  TỈnh bắc ninh số: 570/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23563
  Căn cứ Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương năm 2015
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23569
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23570
  Về việc cho phép Đoàn thể thao tham gia thi đấu giải Quốc tế tại Thái Lan và Malaysia chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23572
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23586
  TỈnh bắc ninh số: 589/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23582
  TỈnh bắc ninh số: 593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23595
  Về việc thưởng cho các tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua Chính phủ, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23598
  Về việc phê duyệt kế hoạch áp dụng mới Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso 9001: 2008 vào hoạt động của các
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23605
  TỈnh bắc ninh số: 598/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23611
  TỈnh bắc ninh số: 603/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23623
  TỈnh bắc ninh số: 614/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23626
  TỈnh bắc ninh số: 617/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23627
  TỈnh bắc ninh số: 618/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23633
  TỈnh bắc ninh số: 622/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23640
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 627/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23678
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 650/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23679
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23699
  TỈnh bắc ninh số: 655/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23701
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 657/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23717
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 666/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23719
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 668/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23720
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 669/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23721
  TỈnh bắc ninh số: 670/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23722
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 671/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23750
  TỈnh bắc ninh số: 675/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23733
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 680/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23735
  TỈnh bắc ninh số: 682/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23737
  TỈnh bắc ninh số: 685/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23738
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 686/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23760
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 692/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23766
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23769
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 699/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23782
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 700/QÐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23772
  TỈnh bắc ninh số: 701/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23774
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 703/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23776
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 705/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23777
  TỈnh bắc ninh số: 706/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23778
  TỈnh bắc ninh số: 707/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23779
  TỈnh bắc ninh số: 708/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23812
  TỈnh bắc ninh số: 716/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23801
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23821
  TỈnh bắc ninh số: 732/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23863
  Sở Nông nghiệp và ptnt tỉnh Bắc Ninh chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23865
  V/v bổ nhiệm bà Trần Thị Hồng vào ngạch Thanh tra viên chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23867
  V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Tiêm vào ngạch Thanh tra viên chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23868
  V/v bổ nhiệm bà Ngô Thị Nụ vào ngạch Thanh tra viên chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23870
  V/v bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc vào ngạch Thanh tra viên chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23892
  TỈnh bắc ninh số: 806/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23894
  TỈnh bắc ninh số: 808/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23895
  TỈnh bắc ninh số: 809/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23916
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23917
  TỈnh bắc ninh số: 812/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23918
  TỈnh bắc ninh số : 813/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23965
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 845/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23972
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23973
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23975
  TỈnh bắc ninh số: 852/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23976
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 853/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23981
  Bắc Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23991
  TỈnh bắc ninh số: 861/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23986
  TỈnh bắc ninh số : 862/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23987
  TỈnh bắc ninh số: 863/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23989
  TỈnh bắc ninh số: 865/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23993
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 867/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/23999
  TỈnh bắc ninh số: 870/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24000
  TỈnh bắc ninh số: 871/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24001
  Bắc Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24002
  TỈnh bắc ninh số: 873/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24005
  TỈnh bắc ninh số: 876/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24008
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24011
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 883/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24013
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 885/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24018
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24023
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24024
  TỈnh bắc ninh số: 895/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24026
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 897/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24038
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 903/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24039
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24043
  TỈnh bắc ninh số : 908/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24050
  Về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Xuân Yến giữ chức Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe trực thuộc Sở y tế tỉnh Bắc Ninh chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24061
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 913/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24062
  TỈnh bắc ninh số: 914/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24067
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 919/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/24075
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 927/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
directory noidung vanban  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương