TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích8.85 Kb.
#8854

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1541/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Đương Bắc,

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT- BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Thông báo số 71-TB/TU ngày 04/12/2015 của Thường trực Tỉnh uỷ về việc nâng bậc lương cán bộ, công chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Đương Bắc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đang hưởng lương ngạch chuyên viên chính, mã số 01.002, từ bậc 2, hệ số 4,74 nâng lên bậc 3, hệ số 5,08 kể từ ngày 01/12/2015.

Thời gian được tính để xét nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/12/2015.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Đương Bắc căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Lưu: VT, NC, CVP.CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tử QuỳnhКаталог: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1599/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 8.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương