TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích11.42 Kb.
#7757

powerpluswatermarkobject31665022


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 144/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất

năm 2016 của huyện Thuận Thành

Y BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Văn bản số 40/TTHĐND17 ngày 14/3/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung vào danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 161/CV-TNMT ngày 24/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 04 dự án, diện tích khoảng 14,24ha (trong đó đất trồng lúa khoảng 11,80ha) vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thuận Thành (Chi tiết có danh mục các dự án kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Thuận Thành có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện Thuận Thành và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- TTTU, TTHĐND tỉnh (B/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Trung tâm công báo tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, TNMT, PVPTN, CVP.TM. UBND TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Hữu Thành
Каталог: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1599/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 11.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương