TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.42 Kb.
#9356

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1595/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho phép cán bộ đi nước ngoài
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1369/SGDĐT-TCCB ngày 23/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép bà Nguyễn Thị Thu Viện, Trưởng Khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trong thời gian 3 tuần kể từ ngày đi vào tháng 12/2015.

Kinh phí chuyến đi 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) từ nguồn kinh phí của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia cấp cho Trường Cao đẳng Sư phạm năm 2015.Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thu Viện phải chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Sau chuyến đi có văn bản báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và bà Nguyễn Thị Thu Viện căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Công an;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: HC, PNV, CVP.CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tử QuỳnhКаталог: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1599/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 8.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương