TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.15 Kb.
#9329

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1591/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ kinh phí.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Quyết định số 513/2014/QĐ-UBND ngày 10.12.2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí cho Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam, số tiền: 951.000.000 đồng (chín trăm, năm mươi mốt triệu đồng) để thanh toán kinh phí nhập lợn nái sinh sản giống gốc cao sản.

Nguồn kinh phí: Chi sự nghiệp kinh tế năm 2015.Điều 2. Sở Tài chính theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh quyết toán đảm bảo qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;

- Lưu : VT, KTTH, PVPKT, CVP.CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tử QuỳnhКаталог: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1599/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 8.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương