TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích9.44 Kb.
#9338

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1592/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ứng kinh phí.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Quyết định số: 513/2014/QĐ - UBND ngày 10.12.2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao dự toán NSNN năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 07.12.2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh dịp Tết Nguyên đán Bình Thân 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Tạm ứng kinh phí để thực hiện Chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, số tiền là: 40.000 triệu đồng cho các đơn vị sau:

- Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam: 25.000 triệu đồng;

- Công ty TNHH Mạnh Đức: 14.000 triệu đồng;

- Công ty TNHH Đầu tư phát triển quốc tế Văn Long: 1.000 triệu đồng

Nguồn kinh phí: Từ nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Công thương theo chức năng phối hợp chỉ đạo các đơn vị được tạm ứng kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và hoàn trả ngân sách cấp tỉnh trước ngày 30.6.2014.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Công thương; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam, Công ty TNHH Mạnh Đức, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Quốc tế Văn Long và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;

- Lưu : VT, KTTH, PVPTH, CVP (3), TH 13b.CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tử QuỳnhКаталог: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1599/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 9.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương