TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích9.33 Kb.
#9189

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1577/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 18 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng từ nguồn

thu đấu giá quyền sử dụng đất
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Quyết định số 154/2010/QĐ-UBND ngày 10.12.2010 của UBND tỉnh về việc ban hành tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2011 và thời kỳ ổn định 2011-2015;

Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc khu đất trường THCS Hàn Thuyên, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, như sau:

1. Tổng số tiền sử dụng đất trúng giá: 1.750 triệu đồng.

2. Phương án phân bổ: 1.750 triệu đồng

- Trích Quỹ phát triển đất: 525 triệu đồng.

- Các công trình của huyện, xã: 1.225triệu đồng.

Điều 2. Sở Tài chính theo chức năng phối hợp với các đơn vị được phân bổ kinh phí có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả; thanh quyết toán đảm bảo các qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Cục thuế Bắc Ninh, UBND huyện Lương Tài và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;

- Lưu : VT, KTTH, PVPKT, CVP.CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tử QuỳnhКаталог: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1599/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 9.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương