TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.64 Kb.
#9293

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1588/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 18 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đại

giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông báo số 88-TB/TU ngày 07/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh về việc bổ nhiệm cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đại, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Đại được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,9.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Văn Đại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

- Lưu: VT, NC, CVP.CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tử QuỳnhКаталог: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1599/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 8.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương