Bắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2016tải về 9.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích9.93 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số : 1678/UBND-TNMT

V/v quản lý, sử dụng diện tích

ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2016Kính gửi :

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 97/BC-STNMT ngày 15/6/2016 về việc báo cáo kết quả thống kê hiện trạng đầm, ao, hồ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Nghiêm cấm mọi hành vi lấn, chiếm, đổ chất thải, gây ô nhiễm xuống ao, hồ, đầm trên địa bàn. Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng trên thì Trưởng thôn và Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời những hành vi gây ô nhiễm nguồn nước các ao, hồ, đầm trên địa bàn.


3. Cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự án điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh. Nguồn kinh phí: vốn sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường năm 2017./.Nơi nhận :

- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (B/c);

- Lưu: VT, TNMT, PVPTN, CVP.TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương