TỈnh bắc ninh số: 1620/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích13.27 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1620/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 23 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 491/TTr-SNV ngày 15/12/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 07 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác xử lý vi phạm khai thác cát và xe quá tải trên địa bàn tỉnh năm 2015 (Có danh sách kèm theo).

Kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể: 2.300.000 đồng, mỗi cá nhân: 1.150.000 đồng.

Tổng số tiền thưởng: 12.650.000 đồng (Mười hai triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an tỉnh; các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ (05);

- Lưu: VT, NC, CVP.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tiến NhườngDANH SÁCH

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: 1620/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

I. Tập thể: (02)

1. Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh;

2. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh.

II. Cá nhân: (07)

1. Ông Nguyễn Văn Long, Thượng tá, Phó giám đốc Công an tỉnh;

2. Ông Đoàn Phong Sơn, Trung tá, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh;

3. Ông Nguyễn Bá Công, Đại úy, Phó đội trưởng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh;

4. Ông Nguyễn Sỹ Khải, Đại úy, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh;

5. Ông Vũ Hoàng Hà, Đại úy, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh;

6. Ông Ngô Thanh Quý, Đại úy, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh;

7. Ông Nguyễn Huy Tân, Chuyên viên Nông nghiệp - Tài nguyên, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh./.
: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương