TỈnh bắc ninh số: 1696/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 18.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích18.78 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1696/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống mạng

đường ống cấp nước tập trung xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Công ty cổ phần An Thịnh tại tờ trình số 13/2015/TTr-AT ngày 02/12/2015, của Sở Xây dựng tại văn bản số 530/SXD-QLHT ngày 21/12/2015, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống mạng đường ống cấp nước tập trung xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống mạng đường ống cấp nước tập trung xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Hệ thống mạng đường ống cấp nước tập trung xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ.

2. Nhóm dự án, loại công trình: Dự án nhóm C; công trình hạ tầng cấp III.

3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần An Thịnh.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ.

5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần môi trường Việt Nam.

6. Hình thức quản lý dự án: Trực tiếp quản lý dự án theo quy định hiện hành.

7. Nội dung, quy mô đầu tư, giải pháp xây dựng:

a. Quy mô công suất

- Xây dựng hệ thống mạng đường ống cấp nước xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, đảm bảo công suất cấp nước đến năm 2020 khoảng 1.000 m3/ngày.đêm và đến năm 2030 khoảng 1.860 m3/ngày.đêm;

- Sơ đồ dây chuyền công nghệ: Mạng cấp nước sạch (của nhà máy Đức Long/nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh) → đồng hồ tổng (của dự án) → mạng cấp nước xã Ngọc Xá.

b. Giải pháp thiết kế:

- Hệ thống mạng đường ống cấp nước tập trung xã Ngọc Xá đấu nối với mạng cấp II của nhà máy nước mặt thành phố và mạng cấp I nhà máy nước Đức Long.

- Tuyến ống truyền tải và phân phối dài khoảng 10.948 m, sử dụng ống HDPE PN8, PE 100 có đường kính DN200, DN160, DN110 và ống DN90.

- Tuyến ống dịch vụ dài khoảng 38.469 m, sử dụng ống HDPE PN8 có đường kính DN75, DN63, DN50 và ống DN40, PE80.

- Tại một số vị trí ống vượt kênh mương hoặc đặc biệt khác bố trí ống thép. Trên tuyến ống truyền tải và phân phối bố trí các mối nối mềm, van xả khí, xả kiệt đặt trong hố van để tiện vận hành, sửa chữa.

- Áp lực tự do tại điểm đấu trước khi vào các hộ gia đình đối với điểm bất lợi nhất vào giờ dùng nước lớn nhất ≥ 10 m.

- Độ sâu chôn ống truyền tải và ống phân phối (DN90-DN200) trung bình khoảng 0,5 m (tính tới đỉnh ống) và sâu khoảng 0,3 m đối với ống dịch vụ (DN40 - DN75);

- Chiều rộng hố đào tối đa 0,5 m đối với tuyến truyền tải và phân phối, rộng tối đa 0,3 m đối với tuyến ống dịch vụ.

- Hoàn trả các vị trí đào, cắt đường để thi công tuyến ống cấp nước theo kết cấu hiện trạng.

(giải pháp xây dựng cụ thể theo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại văn bản số 530/SXD-QLHT ngày 21/12/2015 và dự án lập).

8. Tổng mức đầu tư: 19.455.109.000 đồng (Mười chín tỷ, bốn trăm năm mươi năm triệu, một trăm linh chín nghìn đồng); trong đó:

- Chi phí xây dựng : 16.399.136.000 đồng;

- Chi phí QLDA : 293.246.000 đồng;

- Chi phí tư vấn : 1.017.692.000 đồng;

- Chi phí khác : 818.601.000 đồng;

- Chi phí dự phòng : 926.434.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn của nhà đầu tư và nguồn vốn tỉnh hỗ trợ theo Quyết định số 318/2014/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh.

10. Phân chia gói thầu xây lắp: Toàn bộ xây lắp là một gói thầu.

11. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu theo quy định hiện hành.

12. Trách nhiệm chủ đầu tư: Hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo yêu cầu báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng tại văn bản số 530/SXD-QLHT ngày 21/12/2015; thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

13. Thời gian thực hiện: Năm 2015 ÷ 2016.Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND huyện Quế Võ, UBND xã Ngọc Xá, Công ty cổ phần An Thịnh và các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như Điều 2

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lưu: HCTC, KTTH, CN.XDCB, CVP.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tiến Nhường: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương