TỈnh bắc ninh số: 536/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.69 Kb.
#22797

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 536/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 11 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ kinh phí.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Thông báo số 218-TB/TU ngày 04.4.2016 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về sử dụng một phần nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng để bổ sung vốn XDCB;

Căn cứ Quyết định số 510/2015/QĐ-UBND ngày 09.12.2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí cho UBND huyện Lương Tài, số tiền 18.000 triệu đồng, trong đó:

- Hỗ trợ thanh toán nợ đọng xây dựng hạ tầng nông thôn: 10.000 triệu đồng (trong đó hỗ trợ xây dựng nhà Văn hóa thôn Lai Tê, xã Trung Chính và sửa chữa lớn một số công trình phục vụ công tác bầu cử: 2.000 triệu đồng).

- Hỗ trợ các xã đăng ký hoàn thành tiêu chí nông thôn mới năm 2016: 8.000 triệu đồng

Nguồn kinh phí: Tạm ứng từ nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng năm 2016.Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được bổ sung kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, UBND huyện Lương Tài và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;- Lưu : VT, KTTH, PVPTH, CVP, TH.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tử QuỳnhКаталог: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 9.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương