Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninhtải về 18.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích18.2 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 575/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 19 tháng 5 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại tờ trình số 93/TTr-SNgV ngày 18/5/2016,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép 09 (chín) ông, bà là công chức, viên chức Trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh, thuộc Sở Y tế, có tên trong danh sách kèm theo được đi tham quan, du lịch tại Thái Lan:

Thời gian: Từ ngày 29/6/2016 đến ngày 05/7/2016.Kinh phí chuyến đi: Do các cá nhân tự túc.

Điều 2. Các ông, bà có tên tại Điều 1 phải chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước Việt Nam và Thái Lan. Sau chuyến đi có văn bản báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Trường Trung cấp Y tế và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

  • Như điều 3;

  • Bộ Ngoại giao;

  • Bộ Công an;

  • Lưu: VT, CVP.
CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Nguyễn Tử Quỳnh


DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BẮC NINH

ĐI THAM QUAN, DU LỊCH TẠI THÁI LAN

(Kèm theo Quyết định số: 575 /QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh)


STT

Họ và tên

Chức vụ, khoa phòng công tác

1

Đồng Duy Trường

Hiệu trưởng

2

Tạ Thị Hà

Phụ trách phòng Công tác học sinh

3

Vũ Thị Tưới

Tổ trưởng Tổ bộ môn Cơ sở và Lâm sàng

4

Nguyễn Thanh Thủy

Tổ trưởng Tổ bộ môn Khoa học cơ bản

5

Ngô Thị Loan

Phòng Đào tào

6

Nguyễn Thị Hải Yến

Phòng Tài chính kế toán

7

Nguyễn Công Thùy

Tổ bộ môn Cơ sở và Lâm sàng

8

Nguyễn Ngọc Tiến

Tổ bộ môn Dược

9

Cao Thị Hồng Mây

Phòng Công tác học sinh

: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương